Обявление за разрешение за изработването на проект на подробен устройствен план –  план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)

Община Момчилград на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със заповед № РД-19-15/ 12.01.2023 г. на Кмета на община – Момчилград се  разрешава на Бехчет Исмаил Иса от с. Загорско, общ. Момчилград, обл. Кърджали,  като наследник на Исмаил Исов Ибрямов на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ да възложи изработването на проект на подробен устройствен план –  план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за своя сметка придружен от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно - транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, от планове за паркоустройство и благоустройство, геоложки проучвания с териториален обхват УПИ І ткзс, ІІ ткзс и ІІІ ткзс, кв. 3 по ЧПУП на с. Загорско, общ. Момчилград, обл. Кърджали.

                Заповедта се намира в стая № 23, етаж трети в сградата на община Момчилград с адрес: гр. Момчилград ул. 26-ти декември № 12.

                Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез органа, издал акта, пред Административен съд - Кърджали по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението ѝ при условията и по реда на АПК.

                                                                                                         Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос