Обявление за разрешение за изработването на проект на подробен устройствен план –  план за регулация и застрояване  (ПУП-ПРЗ)

Община Момчилград  на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със заповед № РД-19-16/ 12.01.2023г. на Кмета на община – Момчилград се  разрешава на Харалампи Тодоров Димов от гр.Момчилград, ул.Момчил войвода № 14 А, общ.Момчилград, обл.Кърджали на основание чл.135, ал.3 и чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал.2, т.2 от ЗУТ и чл.14, ал.3, т.1 и ал.4 от ЗУТ да възложи изработването на проект на подробен устройствен план –  план за регулация и застрояване  (ПУП-ПРЗ) за своя сметка придружен от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно - транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, от планове за паркоустройство и благоустройство, геоложки проучвания с териториален обхват ПИ с идент.48996.76.81 по КККР на гр.Момчилград, общ.Момчилград, обл.Кърджали.

Заповедта се намира в стая № 23, етаж трети в сградата на община Момчилград с адрес: гр. Момчилград ул. 26-ти декември № 12.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез органа, издал акта, пред Административен съд - Кърджали по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението ѝ при условията и по реда на АПК..

    Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос