Съобщениеодобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)

Община Момчилград на основание чл. 129, ал. (5) от ЗУТ Общински съвет – Момчилград чрез Общинска администрация – Момчилград публикува на интернет страницата на Община Момчилград, че в Държавен вестник бр. 6/20.01.2023 г. е публикувано Решение № 166 от 29.11.2022 г. на Общински съвет – Момчилград, с което е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Подземно електрозахранващо кабелно трасе чрез изграждане на КЛ 20kV от същ. Стълб № 5 ТП/БКТП, изв. ВС, възлова станция, КЛ/ВЛ Загорско, п/ст Момчилград, нови БКТП, разположени на имотните граници по  ПИ с идентификатори 86030.18.20 и 86030.18.18”, с трасе, преминаващо през ПИ с идентификатори 6596.1.54 и 86030.17.79 по КККР на с. Върхари, община Момчилград, извън границите на урбанизираните територии.

             На основание чл. 215, ал. 4  от ЗУТ в 30 - дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Община Момчилград до Административен съд – Кърджали.

                                                                                 Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос