Съобщение

Община Момчилград на основание чл. 128, ал.(2) ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник” брой 81/26.09.2023г. е обнародвано обявление за изработени проекти за подробни устройствени планове – парцеларни планове /ПУП-ПП/  към Ел. и ВиК схеми за обект: Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване ( ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 02155.1.32 по КККР на с. Багрянка,  общ. Момчилград, обл. Кърджали”, с цел промяна на предназначението му в „Жилищна устройствена зона”-Жм и обособяване на нови УПИ, с възложител : Ергун Мустафа Юсуф.

 Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая 23.

На основание чл. 128, ал.(5) ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос