Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имоти в кв. 10 в с. Чуково

На основание Решения №8 протокол №1 от 27.01.2022г.и №31 от  протокол №2 от 28.02.2022 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-90  от 28.03.2022 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните общински имоти, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ (втори), пл.сн.№27,28  кв.10 (десети)по действащия ПУП на с.Чуково, община Момчилград,  одобрен със заповед №158/17.06.1988 г., изм.със заповед № РД-19-5/11.01.2022г. целият с площ 588 (петстотин осемдесет и осем ) кв.м, актуван с АЧОС № 3715/ 0202.2022 г., вписан в Службата по вписвания Дв.вх.№117 от 03.02.2022 г. (включен в Програмата под №41) с начална тръжна цена  8900 лева, без начислен ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот VІ (шести) , пл.сн.№25,28,34  кв.10(десети)по действащия ПУП на с.Чуково, община Момчилград,  одобрен със заповед №158/17.06.1988 г., изм.със заповед № РД-19-5/11.01.2022г.    целият с площ 715 (седемстотин и петнадесет ) кв.м., актуван с АЧОС № 3716/ 0202.2022 г., вписан в Службата по вписвания Дв.вх.№118 от 03.02.2022 г.  (включен в Програмата под №42)   с начална тръжна цена 10 750 лева, без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 19.04.2022 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 05.04.2022г. до 18.04.2022 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 18.04.2022 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

        

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос