Публичен търг за продажба на общински жилищен имот, представляващ апартамент, разположен на втори етаж на Многофамилна жилищна сграда в с. Синделци

На основание  Решения №8 от протокол №1 от 27.01.2022 година и  №72 от протокол №4  от 20.04.2022 на ОбС-Момчилград, заповед  №РД-19-169 от 16.05.2022 г. на кмета на общината издадена на основание чл.90, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А  М:

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински жилищен имот, представляващ Апартамент №1, разположен на втори  етаж   на Многофамилна жилищна сграда-Родопска къща с.Синделци, община Момчилград със застроена площ 70.04 кв.м., състоящ се от три стаи, офис, баня-тоалетна, антре и два балкона, при граници:горе-ап.№4, долу-самостоятелно помещение №2,3 и4, юг-ап.№2 и стълбище, ведно с принадлежащото му складово помещение №1 със  светла площ 6.19 кв.м. при граници:  горе-покрив, запад-складово помещение №2,  север-свободна дворна площ, както и  с припадащите се 15,940% идеални части от общите части на сградата в размер на 11.02 кв.м. и 15.940% идеални части  от правото на строеж в УПИ ХІІІ, кв.13 по действащия ПУП на с.Синделци, актуван с АЧОС №2120 от 07.05.2015 г., вписан в Службата по вписвания Дв вх.рег.№756 от 14.05.2018 г. с начална тръжна цена 10 800 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 09.06.2022 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 25.05.2022 г. до 08.06.2022 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код:DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 08.06.2022 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите условия.

Кмет на община Момчилград ( Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос