Публичен търг с тайно наддаване за продажба на УПИ І, кв.8 по действащия ПУП на с.Синделци

Написано на .

На основание  Решения  №8  протокол №1 от 27.01.2022г.и №32 от  протокол №2 от 28.02.2022 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-168 от 16.05.2022 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот І (първи) , кв.8 ( осми) по действащия ПУП на с.Синделци, одобрен със заповед №1655 от 11.12.1965г. , целият с площ 3100  (три хиляди и сто) кв.м. с построената в него двуетажна масивна сграда – бивша детска градина със застроена площ 252 (двеста петдесет и два )кв.м., актуван с АЧОС №3303/05.07.2021г., вписан в Службата по вписвания дв.вх.№1183 от 06.07.2021г. (включен в Програматга под №36) с начална тръжна цена 51 200 лв. в т.ч. земя 11 900 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 10.06.2022 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация   всеки работен ден от 25.05.2022г. до 09.06.2022 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код:DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 09.06.2022 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Публикувано в Търгове

Печат