Повторен публичен търг на поземлени имоти по кадастралната карта на гр. Момчилград

На основание  Решения  №8  протокол №1 от 27.01.2022 г., №116, взето с протокол №7 от 28.07.2015 г., №99 от протокол №6 от 29.06.2022 г.  на Общински съвет-Момчилград , както и заповед № РД-19-244 от 13.07.2022г. на кмета на общината

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, както следва:

1.Поземлен имот с идентификатор 48996.105.396 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Момчилград, , одобрени със заповед № РД-18-275 от 03.05.2019 г. (номер по предходен план УПИ ІV, кв.122) ,целият с площ 486.96 ( четиристотин осемдесет и шест цяло деветдесет и шест) кв.м, актуван с АЧОС №2155/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 853 от 20.05.2015 година (Включен в Програмата под №18)  с начална тръжна цена  20 500 лв., без  начислен ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 48996.105.397 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Момчилград, , одобрени със заповед № РД-18-275 от 03.05.2019 г. (номер по предходен план УПИ V, кв.122) целият с площ 572.72 ( петстотин седемдесет и две цяло седемдесет и две) кв.м, актуван с АЧОС №2156/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 854 т 20.05.2015 година (Включен в Програмата под №19)  с начална тръжна цена  24 400 лв., без  начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 03.08.2022 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 20.07.2022 г. до 02.08.2022 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 02.08.2022 г.

  V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

        

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос