Публичен търг за продажба на движима вещ – общинска собственост,  представляваща лек автомобил марка «Шкода Супер Б»

На основание заповед №РД-19-424  от 21.11.2022 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.43,ал.2 и във връзка с чл.46,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – общинска собственост,  представляваща лек автомобил марка «Шкода Супер Б», К 5757АР , рама TMBDU23U359079036, двигател AWХ423748 с начална тръжна цена 2300 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на  14.12.2022 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 29.11.2022 г. до 13.12.2022 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 13.12.2022 г.

 V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на веща при същите  условия.

 

        

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос