Кмет и ръководство

 • Кмет

  Кмет

  Илкнур Кязим Мюмюн е родена през 1977 година в село Млечино, община Ардино. През 1998 година се дипломира в ПУ „Паисий Хилендарски”, филиал „Любен Каравелов" – гр. Кърджали със специалност български език, турски език и физическа култура с образователна степен - професионален бакалавър. Придобива още една бакалавърска степен в същия университет в периода 1998 - 2001 година.

  През 2019 година завършва магистратура със специалност "Счетоводство и контрол" в Университет за национално и световно стопанство - София.
  В периода от 1998 до 2008 година е учител по турски език в ОУ "Н. Й. Вапцаров" в с. Груево, община Момчилград. От 2008 до 2013 година е учител в ЦДГ в община Момчилград. През 2014 година започва работа като главен експерт в Дирекция „Бюро по труда" в Момчилград.

  На местните избори през 2019 година е избрана на първи тур за кмет на община Момчилград. 4 години по-късно печели втори пореден кметски мандат в Момчилград с близо 88 процента. Зад гърба си Илкнур Кязим има три поредни мандата като общински съветник от 2007 до 2019 година. Била е председател на Женското дружество на ДПС в община Момчилград.
   
  Омъжена, с две деца. 
 • Заместник-кметове

   


  guluzarГЮЛЮЗАР ИСМАИЛ

  Заместник-кмет на Община Момчилград

  Ресор: Образование, култура, спорт, туризъм, здравеопазване, младежки и социални дейности 

   Гюлюзар Исмаил е родена през 1973 година. Семейна, с две деца. Завършила е бакалавърска степен по специалността "Математика и физика" в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" през 1994 година, а след това магистратура по същата специалност през 1998 година. Има придобити V, IV и III професионални квалификационни степени като учител и директор на училище. През 2007 г. завършва магистратура по специалността "Обучение по информатика и информационни технологии в училище". 

  Започва работа като учител през 1994 г. Има 24 години педагогически стаж. От февруари 2008 до октомври 2009 година работи като старши експерт по организация на средното образование в Регионално управление на образованието - Кърджали. През 2010 година работи като експерт в Община Момчилград. До началото на 2020 г. е директор на ОУ "Васил Левски" в с. Равен. Председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ) – Общинска секция Момчилград.

  От 2011 година е общински съветник и председател на Постоянната комисия по образование, спорт и младежки дейности и член на Постоянната комсия по законност. През 2019 г. е преизбрана за общински съветник. В Общински съвет Момчилград е председател на Постоянната комисия по образование, спорт и младежки дейности, член на Постоянната комисия по финанси.

     guluzarИНЖ. АЛИЕ ИБРАХИМ

  Заместник-кмет на Община Момчилград

  Ресор: Строителство и европейски програми

  Алие Ибрахим е родена през 1964 година. Завършила е средно образование в Техникум по икономика "Алеко Константинов" в Кърджали. През 1989 година се дипломира като строителен инжeнер, след като завършва специалност "Промишлено и гражданско строителство" във Висшия институт по архитектура и строителсто - София. Започва работа в администрацията през 1992 година и последователно заема длъжностите младши специалист, старши специалист, главен експерт, началник отдел "ТСУ" в община Момчилград. През 2004 година е назначена за директор Дирекция "Специализирана администрация", а през 2013 година - за директор Дирекция "Устройство на територията, кадастър, регулация, европейски програми и проекти. От 2017 година заема длъжността заместник кмет по строителство и европейски програми.
  Алие Ибрахим има зад гърба си два мандата като общински съветник в Кърджали.


   

   

  АЙХАН ОСМАНayhan

  Заместник-кмет на Община Момчилград

  Ресор: Общинска собственост и икономически дейности

  Айхан Осман е роден през 1979 година в Момчилград. Завършил е Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Има придобита квалификация "Мениджър". Избиран е 3 пъти за кмет на момчилградското село Соколино - през 2011 г., 2015 г. и 2019 г. През 2020 година е избран за председател на Общинския съвет на ДПС - Момчилград.

  Говори английски език. Женен е, има две деца. 

   


   

   

 • Секретар на община

  Зихни Дурмуш

  Секретар на Община Момчилград

  zihni durmushЗихни Дурмуш е роден в Момчилград през 1985 година. Завършил е бакалавърска степен по специалност "Строителство на сгради и съоръжения" във ВСУ "Любен Каравелов" - София. През 2016 г. защитава магистратура "Управление на проекти в строителството" в Университета по архитектура, геодезия и строителство в София. Трудовият стаж на Зихни Дурмуш започва в администрацията на Община Момчилград през 2011 година като експерт "Строителен контрол и инвестиционна дейност". През 2014 г. е назначен в Министерството на регионалното развитие и благоустройство за сътрудник по управление на европейските проекти и програми, където работи 6 години. От началото на 2020 година е експерт "Европейски програми и проекти" в община Момчилград.
  Зихни Дурмуш е участвал в програмирането на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Има опит в мониторинга на различни големи проекти, реализирани в общините Бургас и Русе, както и в оценката на проектни предложения по ОПРР. Владее много добре английски език.

 • Мандатна програма 2019 - 2023г.

  МАНДАТНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ЗА ПЕРИОДА 2019 -2023 Г.

        

  Настоящата мандатна програма за управление на Община Момчилград за мандат 2019-2023 г., е изготвена на основание чл. 44, ал. 1, т.19 (5)  от Закона за местното самоуправление и местната администрация. В нея представям основните цели, приоритети,  дейности и очаквани резултати от управлението  на общината за мандат 2019-2023 г.

  Започнах този мандат с желание и амбиция да направя така, че в неговия край всички мои съграждани да живеят по-добре. Знам, че това е доста висока цел, но ще направя всичко възможно общинска администрация да взима правилни решения, да предприема действия и да управлява обществените ресурси добросъвестно, подчинено на закона и без никакви намерения на корупция.

  Визията на мандатната програма за периода 2019-2023 отразява дългосрочна стратегия за развитие, а не се концентрира върху действия с ограничено, краткосрочно влияние и представлява баланса на интересите на заинтересованите страни, формиращи местната общност.

  Oбщина Момчилград ще продължи да се развива като жизнеспособна териториална общност, с ясни перспективи за развитие, определени от:

   • Местните условия и ресурси;
   • Съхранен и непрекъснато усъвършенстващ се човешки капитал;
   • Създадени добри условия за живот и бизнес на местната общност;
   • Капитализирано природно и културно-историческо наследство.

  ЦЕЛИ

  • Добро финансово управление;
  • Подобряване и модернизиране на инфраструктура, обслужваща населението на община Момчилград;
  • Активна политика в областта на образованието, социалните дейности, културата и спорта, в т.ч. подобряване и изграждане на материалната база;
  • Подкрепа на местния бизнес и привличане на инвестиции;
  • Прозрачна, ефективна и достъпна администрация;
  • Поддържане високо ниво на информираност на обществеността за дейността на местната власт.

  ПРИОРИТЕТИ, ДЕЙСТВИЯ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

   

  Приоритет 1 Развитие на местна икономика на основа на местните ресурси и потенциали и привличане на инвестиции

  • Стимулиране на предприемачеството и намаляване на административните бариери пред МСП;
  • Идентифициране на сградния фонд, собственост на община Момчилград, който представлява интерес за инвеститори;
  • Искане до Министерство на отбраната за безвъзмездно предоставяне на имотите на закрито поделение 36050 гр. Момчилград  в собственост на община Момчилград за изграждане на Индустриална зона;
  • Информиране на земеделски производители, юридически лица и  инвеститори с необходимата информация за финансиране на техните начинания и възможностите за кандидатстване през новия програмен период  2021 -2027;
  • Продължаване развитието на Местна инициативна група в партньорство с други общини и разработване на Стратегия за местно развитие за програмен период 2021 -2027.

  Приоритет 2. Образование и развитие на човешкия капитал, подобряване на социалните, здравни и обществени услуги.

         

  • Изпълнение  на проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура СОУ „Н.Й.Вапцаров“ ;
  • Ремонт и модернизация на детските градини чрез кандидатстване по процедура „Ранно детско развитие и грижи“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство към МОН;
  • Продължаване предоставянето на услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ и прилагане на Механизма лична помощ съгласно националното законодателство;
  • Продължаване предоставянето на услугата Обществена трапезария по Фонд „Социална закрила“ ;
  • Кандидатстване по Оперативна програма „Храни“ през новия програмен период 2021 - 2027 с проект „Предоставяне на топъл обяд“;
  • Подпомагане на социално слаби граждани с еднократни финансови помощи;
  • Изграждане на Дневен център за възрастни лица с невъзможност за самообслужване;
  • Създаване на хоспис;
  • Подпомагане  функционирането на МБАЛ „Д-р С. Ростовцев“ ;
  • Реализиране на проект: „Изграждане на спортна площадка в кв. "Орфей", гр. Момчилград“ ,  финансиран по ПРСР;
  • Реализиране на проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ ІI, KB.3, по плана на с. Карамфил” община Момчилград;
  • Реализиране на проект: „Изграждане нa спортна площадка в ОУ „Д-р П. Берон“ УПИ I, KB.13, П0 ПУП на гр. Момчилград” община Момчилград;
  • Осигуряване на достъпна архитектурна среда в Читалище Нов живот гр. Момчилград чрез кандидатстване  по програма „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“;
  • Съдействие на жителите на община Момчилград да кандидатстват по Национална програма  за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

  Приоритет 3. Ефективно управление на общината в услуга на гражданите и бизнеса

  • Усъвършенстване организацията на управление и работа в общинската администрация;
  • Внедряване на електронни административни услуги;
  • Подобряване на координацията със съседните общини и реализация на проекти с надобщинско и регионално значение;
  • Развитие на трансграничното сътрудничество;

  Приоритет 4. Опазване, развитие и съхранение  на природното, културно и историческо  наследство

  • Организиране на културни мероприятия на територията на общината през периода 2019 - 2023 г.;
  • Обособяване на  музей и изграждане на Туристически информационен център;
  • Искане за предоставяне право на управление от Министерство на културата и търсене на възможности за финансиране за реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на Тракийско скално светилище с.Татул;
  • Кандидатстване по мярка Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ пред МИГ общини Момчилград и Крумовград, за осигуряване на достъп до природни забележителности, чрез изграждане и поддържане на туристически еко  пътеки;
  • Кандидатстване  по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство” чрез подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири, фестивали; Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, тематични изследвания, снимки, каталози и др.);
  • Изграждане на музейна сбирка „Спортната слава на Момчилград“ за постиженията на именити спортисти на община Момчилград  - Даниела Гергелчева, Наим Сюлейманоглу, Петър Стойчев и др.

  Приоритет 5. Инфраструктурно осигуряване на общината

  Подобряване на парковата среда на територията на община Момчилград:

  • Благоустрояване и озеленяване на паркове и междублокови пространства;
  • Изграждане на зелени зони по околовръстния път  и главните входно-изходни артерии;
  • Изграждане на парк в УПИ I, кв.80 по ПУП на гр. Момчилград – кв. 11

  ( по пътя за хижата);

  • Изграждане на парк в УПИ I, кв.32 по ПУП на с. Звездел;
  • Изграждане на парк в УПИ VIII, кв.19 по ПУП на с. Нановица;
  • Изработване на работен проект за благоустрояване на централен площад гр. Момчилград и търсене на възможности за неговото финансиране;
  • Реализиране на  проект „Озеленяване и благоустрояване на УПИ I кв. 6 по плана на гр. Момчилград, общ.Момчилград“,  одобрен за финансиране от МИГ Общини Момчилград – Крумовград.

  Доизграждане и поддържане на уличната и пътна инфраструктура

  • Рехабилитация на общински пътища, свързващи населените места;
  • Подобряване на уличната мрежа в населените места;
  • Изграждане на нова пътна връзка на с. Птичар с път I-5;
  •  „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари  в гр. Момчилград“, включващо улиците „Гюмюрджинска”, от км 0+000 до км 1+188, Реконструкция на ул. „Сан Стефано”, от км 0+000 до км 1+338, Реконструкция на „Улица „Хаджи Димитър“, от км 0+000 до км 0+597 финансиран по ПРСР 2014 -2020;
  • Рехабилитация на Път KRZ2375/ II - 59, Момчилград - Звездел /- мах. Ауста- 2. Рехабилитация на път KRZ3416/ KRZ2375, п.к. II - 59 - мах. Ауста /- Ауста;
  •  Рехабилитация на път KRZ1370/ I - 5, Кърджали - Момчилград / - Груево – Летовник;
  • Рехабилитация на път KRZ2372/ I - 5, Момчилград - Прогрес/- Чуково;
  • Рехабилитация на Път KRZ3394/ II - 59, Звездел - Карамфил/- мах. Батковци - мах. Залист - / KRZ2395;
  • Рехабилитация на път KRZ2395/ II - 59, Звездел - Карамфил/- Карамфил - Синделци / KRZ1391/ - 7. Рехабилитация на Път KRZ2380/KRZ1370, Груево - Летовник / - Свобода;

   

  Изграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа.

  • Извършване на проучване за сондажи в с.Чомаково, с.Летовник, с.Кос, с.Пиявец, с.Сенце, с.Конче и изграждане, ремонт, реконструкция и подмяна на водоснабдителна мрежа;
  • Изграждане и реконструкция на канализационната мрежа в населените места - с. Нановица, с. Лале, с. Равен, с. Карамфил, с. Синделци, с. Багрянка, с. Пазарци;
  • Гравитачна вода от язовирите в с. Нановица за землищата на села Гургулица, Девинци, Постник, Нановица;
  • Ремонт и реконструкция на вътрешна  водопроводна мрежа на с.Нановица, с. Лале, с. Равен ;

   Подобряване качеството на околната среда и превенция на риска

  • Отстраняване на нерегламентираните сметища в населените места и рекултивация на засегнатите площи;
  • Определяне на терен, разработване на проект и изграждане на  депо за строителни отпадъци;
  • Почистване и корекция на речните корита и дерета в границите на населените места;
  • Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и свлачища;
  • Внедряване на системи за видеонаблюдение  - реализиране на проект „Реконструкция на улици и принадлежностите към тях, чрез поставяне на камери за видеонаблюдение на гр. Момчилград” одобрен за финансиране от МИГ Общини Момчилград и Крумовград;
  • Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци;
  • Увеличаване броя на машините за организиране на сметосъбиране и сметоизвозване, съобразен с количеството битови отпадъци на територията на общината, чрез възстановяване на средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО,  кандидатстване за финансиране от ПУДООС, програми на ЕС  и местни приходи;
  • Ограничаване свободното придвижване на селскостопански животни  чрез постоянна и своевременна комуникация с контролни и проверяващи институции и налагане на административни наказания на стопаните;
  • Ограничаване популацията на домашни, безстопанствени животни – кучета и котки чрез организиране на действия за кастрация, популяризиране на „Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените животни и придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на кучета на територията на община Момчилград“ и взаимодействие с неправителствени организации за защита на животните.

  Повишаване на ефективното енергопотребление в община Момчилград

  • Въвеждане на предписани мерки за енергийна ефективност от извършени одити за енергийна ефективност на сгради общинска собственост;
  • Подмяна на съществуващото и изграждане на ново енергоефективно улично осветление - Изготвяне на одит, работен проект и кандидатстване по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021, Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ за подмяна на съществуващото и изграждане на ново енергоефективно улично осветление в гр. Момчилград, с. Груево, с. Ново Соколино, с. Багрянка, с. Прогрес, с, Равен , с. Нановица и с. Звездел;
  • Кандидатстване с проект „Подобряване на енергийната ефективност на кметство с. Равен чрез проект „Красива България“ 2020 г.

  ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

   

  За реализацията на приоритетите ще бъдат използвани следните ресурси:

  • местни публични източници: общински бюджет, общински или други местни публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни);
  • външни публични източници: централния (републиканския) бюджет, Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, фондове на ЕС в областта на земеделието/ развитие на селските райони и  други източници – банки, фондове и фондации, програми на ЕС, международни финансови институции,  финансови инструменти и др. публични финансови източници;

  За реализацията на настоящата Мандатна програма разчитам на подкрепа от екипа с който работя, на подкрепа от страна на Правителството на Република България, на Общински съвет на община Момчилград и на всички съграждани.

  Необходимо е всички ние – представители на местната власт в общината, кметовете на населените места, общинските съветници, служителите в общинска администрация, представителите на местното самоуправление и гражданите на общината, да работим в атмосфера на добро взаимодействие, на уважение и толерантност.

   

   

  ИЛКНУР КЯЗИМ

  КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

   

   

  pdfГодишен отчет за изпълнението на мандатната програма за управление на Кмета на община Момчилград за 2020 година

  pdfГодишен отчет за изпълнението на мандатната програма за управление на Кмета на община Момчилград за 2021 година

  pdfГодишен отчет за изпълнението на мандатната програма за управление на Кмета на община Момчилград за 2022 година

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос