Изпълнение на СМР по проект: “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград

Възложител: Община Момчилград
Получен на: 08-11-2019
Номер на поръчката: 00239-2019-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР по проект: “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград“
Описание: Предвидените СМР ще се извършват съгласно одобрения инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград.Проектът разглежда 3 подобекта, а именно:-Подобект № 1 „Улица Сан Стефано“ с дължина 1+338,70 м;-Подобект № 2 „Улица Хаджи Димитър“ с дължина 0+597,76 м;-Подобект № 3 „Улица Гюмюрджинска“ с дължина 1+188,19 м.; Изпълнението на СМР включва следните видове дейности: -Земни работи - премахване на съществуващите бетонови бордюри и тротоарна настилка, профилиране и уплътняване на земната основа;-Пътни работи – доставка и полагане на нови бетонови бордюри и тротоарни плочи включително всички съпътстващи дейности;-Асфалтови работи – направа на битумен разлив и полагане на асфалтова смес за горен пласт на покритието, локални ремонти; - съгласно технически проект за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград, предмет на настоящата обществена поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/11/2019 16:00
Прикачени документи:
DosyaAçıklamaDosya BoyutuOluşturulma
Bu dosyayı indir (Обявление за прикл. договор -__СМР_улици_ по  ОП 00239-2019-0014.pdf)Обявление за прикл. договор -__СМР_улици_ по ОП 00239-2019-0014.pdf 212 kB25.05.2022г.
Bu dosyayı indir (Договор_СМР_улици по 00239-2019-0014.pdf)Договор_СМР_улици по 00239-2019-0014.pdf 661 kB08.04.2020г.
Bu dosyayı indir (Обявл_ за възлож_ поръч_СМР улици.pdf)Обявл_ за възлож_ поръч_СМР улици.pdf 188 kB08.04.2020г.
Bu dosyayı indir (Доклад_ СМР улици_Момчилград.pdf)Доклад_ СМР улици_Момчилград.pdf 509 kB06.03.2020г.
Bu dosyayı indir (Протокол  2_ СМР улици_Момчилград.pdf)Протокол 2_ СМР улици_Момчилград.pdf 1672 kB06.03.2020г.
Bu dosyayı indir (Протокол  3_ СМР улици_Момчилград.pdf)Протокол 3_ СМР улици_Момчилград.pdf 256 kB06.03.2020г.
Bu dosyayı indir (Решение класиране_ СМР улици_Момчилград.pdf)Решение класиране_ СМР улици_Момчилград.pdf 125 kB06.03.2020г.
Bu dosyayı indir (Отваряне на ценови оферти по -00239-2019-0014.pdf)Отваряне на ценови оферти по -00239-2019-0014.pdf 21 kB20.02.2020г.
Bu dosyayı indir (Протокол 1_ СМР улици_Момчилград.pdf)Протокол 1_ СМР улици_Момчилград.pdf 245 kB06.02.2020г.
Bu dosyayı indir (Отговори на въпроси 1.pdf)Отговори на въпроси 1.pdf 29 kB20.11.2019г.
Bu dosyayı indir (12. Приложение_2_инвест_ проект.pdf)12. Приложение_2_инвест_ проект.pdf 26712 kB08.11.2019г.
Bu dosyayı indir (11. Приложение_1_СМР_улици_проект на договор.docx)11. Приложение_1_СМР_улици_проект на договор.docx 108 kB08.11.2019г.
Bu dosyayı indir (10. Образец_5_СМР_улици_КС.xlsx)10. Образец_5_СМР_улици_КС.xlsx 16 kB08.11.2019г.
Bu dosyayı indir (9.Образец_4_СМР_улици_цп.docx)9.Образец_4_СМР_улици_цп.docx 77 kB08.11.2019г.
Bu dosyayı indir (8.Образец_3_СМР_улици_тп.docx)8.Образец_3_СМР_улици_тп.docx 79 kB08.11.2019г.
Bu dosyayı indir (7. Образец_2_espd-request.zip)7. Образец_2_espd-request.zip 90 kB08.11.2019г.
Bu dosyayı indir (6.Образeц_1_СМР_улици_опис.docx)6.Образeц_1_СМР_улици_опис.docx 75 kB08.11.2019г.
Bu dosyayı indir (5. Документация_СМР_улици_0210.docx)5. Документация_СМР_улици_0210.docx 179 kB08.11.2019г.
Bu dosyayı indir (4. Прилож_ Б  - методика за оценка.doc)4. Прилож_ Б - методика за оценка.doc 86 kB08.11.2019г.
Bu dosyayı indir (3. Прилож_ А - Техническа спецификация.doc)3. Прилож_ А - Техническа спецификация.doc 227 kB08.11.2019г.
Bu dosyayı indir (2. Обявление _СМР_улици_0210 - EP.pdf)2. Обявление _СМР_улици_0210 - EP.pdf 261 kB08.11.2019г.
Bu dosyayı indir (1. Решение_СМР_улици_0210 - EP.pdf)1. Решение_СМР_улици_0210 - EP.pdf 135 kB08.11.2019г.

Yazdır e-Posta

Kardeş belediyeler

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

Bize ulaşın

Momçilgrad Belediyesi,

26 dekemvri sok. No 12 

Kırcali İli p.k. 6800

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Başkanlık

(00359) 3631/ 6051; 7841; 7849

Yardım Hattı

(00359) 3631/6527; 7019; 7865

Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.