Административно обслужване

Административно обслужване

І. С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. При комплексното административно обслужване (КАО) административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община Момчилград, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. В изпълнение на §12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, е необходимо всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексното административно обслужване от 25 март 2015 г. Във връзка с прекратяването на практиката общината да изисква документи и данни, издавани или налични в администрацията се наложи да направим анализ на работните процеси, на възможностите и потребностите на администрацията, в резултат на което са установени възможности за оптимизиране на процесите по предоставянето на комплексни административни услуги от община Момчилград.

ІІ.Въвеждането на комплексното административно обслужване ще допринесе за постигане на следните цели:

  предоставяне на качествени услуги с по-голяма ефективност

  повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите от доброто качество на услугите, което изгражда доверие в общината като институция и поддържане на демократичните ценности

  намаляване на административната тежест

  намаляване на възможностите за корупционни практики

  приближаване на предоставянето на административни услуги до гражданите и бизнеса

 

ІІІ. Практическо въвеждане на комплексно административно обслужване (КАО)

В резултат на извършените анализи са идентифицирани възможности за въвеждане на следните комплексни административни услуги:

1.Издаване на Удостоверение за настоящ адрес

А.Заявяване и предоставяне на услугата

-   Заявител – личноиличрез упълномощено лице

-   Канал за заявяване – на гише в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), ул. „26-ти декември” 12, съответното кметство или чрез лицензиран пощенски оператор

-   Форма – писмена или устно(чрез попълване на протокол от служител)

-   Канал за предоставяне на резултата на гише в ЦУИГ, съответното кметство или чрез лицензиран пощенски оператор(таксата за предоставяне е за сметка на заявителя), като заявителят изрази желанието при заявяване на услугата и декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: като препоръчана пощенска пратка или като куриерска пратка. Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга на касата в ЦУИГ или по банков път по сметка:

БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81DEMI92408400024403

BIC – DEMIBGSF

„Търговска банка Д” – Момчилград

КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 07

 

Б. Такси и срокове

Такса за комплексна услуга- съгласно НАРЕДБАТА ЗАОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД на Общински съвет Момчилград

Срок:

-          обикновена услуга - 5 дни

-          бърза – 3 дни

-          експресна услуга - 8 часа

 

В. Изискуеми документи и образци

 1. Заявление за предоставяне на комплексна административна услуга по образец
 2. Документ за самоличност
 3. Пълномощно - Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
 4. Документ за платена такса

2. Издаване на Удостоверение за постоянен адрес

А.Заявяване и предоставяне на услугата

-   Заявител – личноиличрез упълномощено лице

-   Канал за заявяване – на гише в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), ул. „26-ти декември” 12, съответното кметство или чрез лицензиран пощенски оператор

-   Форма – писмена или устно(чрез попълване на протокол от служител)

-   Канал за предоставяне на резултата на гише в ЦУИГ, съответното кметство или чрез лицензиран пощенски оператор(таксата за предоставяне е за сметка на заявителя), като заявителят изрази желанието при заявяване на услугата и декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: като препоръчана пощенска пратка или като куриерска пратка. Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга на касата в ЦУИГ или по банков път по сметка:

БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81DEMI92408400024403

BIC – DEMIBGSF

„Търговска банка Д” – Момчилград

КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 07

 

Б. Такси и срокове

Такса за комплексна услуга- съгласно НАРЕДБАТА ЗАОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД на Общински съвет Момчилград

Срок:

-          обикновена услуга - 5 дни

-          бърза – 3 дни

-          експресна услуга - 8 часа

 

В. Изискуеми документи и образци

 1. Заявление за предоставяне на комплексна административна услуга по образец
 2. Документ за самоличност
 3. Пълномощно - Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
 4. Документ за платена такса

 

3. Издаване на Удостоверение за промени в постоянен адрес:

А.Заявяване и предоставяне на услугата

-   Заявител – личноиличрез упълномощено лице

-   Канал за заявяване – на гише в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), ул. „26-ти декември” 12 или съответното кметство

-   Форма – писмена или устно(чрез попълване на протокол от служител)

-   Канал за предоставяне на резултата на гише в ЦУИГ, съответното кметство или чрез лицензиран пощенски оператор(таксата за предоставяне е за сметка на заявителя), като заявителят изрази желанието при заявяване на услугата и декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: като препоръчана пощенска пратка или като куриерска пратка. Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга на касата в ЦУИГ или по банков път по сметка:

БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81DEMI92408400024403

BIC – DEMIBGSF

„Търговска банка Д” – Момчилград

КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 07

 

Б. Такси и срокове

Такса за комплексна услуга- съгласно НАРЕДБАТА ЗАОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД на Общински съвет Момчилград

Срок:

-          обикновена услуга - 5 дни

-          бърза – 3 дни

-          експресна услуга - 8 часа

 

В. Изискуеми документи и образци

 1. Заявление за предоставяне на комплексна административна услуга по образец
 2. Документ за самоличност
 3. Пълномощно - Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
 4. Документ за платена такса
 5. Документ за собственост(ако не е собственик декларация от собственика)

4. Издаване на Удостоверение за промени в настоящ адрес:

А.Заявяване и предоставяне на услугата

-   Заявител – личноиличрез упълномощено лице

-   Канал за заявяване – на гише в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), ул. „26-ти декември” 12 или съответното кметство

-   Форма – писмена или устно(чрез попълване на протокол от служител)

-   Канал за предоставяне на резултата на гише в ЦУИГ, съответното кметство или чрез лицензиран пощенски оператор(таксата за предоставяне е за сметка на заявителя), като заявителят изрази желанието при заявяване на услугата и декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: като препоръчана пощенска пратка или като куриерска пратка. Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга на касата в ЦУИГ или по банков път по сметка:

БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81DEMI92408400024403

BIC – DEMIBGSF

„Търговска банка Д” – Момчилград

КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 07

 

Б. Такси и срокове

Такса за комплексна услуга- съгласно НАРЕДБАТА ЗАОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД на Общински съвет Момчилград

Срок:

-          обикновена услуга - 5 дни

-          бърза – 3 дни

-          експресна услуга - 8 часа

 

В. Изискуеми документи и образци

 1. Заявление за предоставяне на комплексна административна услуга по образец
 2. Документ за самоличност
 3. Пълномощно - Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
 4. Документ за платена такса
 5. Документ за собственост(ако не е собственик декларация от собственика)

5. Издаване на удостоверение за наследници.

А.Заявяване и предоставяне на услугата

-   Заявител - лично от пряк наследник или изрично упълномощено лице

-   Канал за заявяване – на гише в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), ул. „26-ти декември” 12 или съответното кметство

-   Форма – писмена или устно(чрез попълване на протокол от служител)

-   Канал за предоставяне на резултата на гише в ЦУИГ, съответното кметство или чрез лицензиран пощенски оператор(таксата за предоставяне е за сметка на заявителя), като заявителят изрази желанието при заявяване на услугата и декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: като препоръчана пощенска пратка или като куриерска пратка. Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга на касата в ЦУИГ или по банков път по сметка:

БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81DEMI92408400024403

BIC – DEMIBGSF

„Търговска банка Д” – Момчилград

КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 07

Б. Такси и срокове:

Такса за комплексна услуга– съгласно НАРЕДБАТА ЗАОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД на Общински съвет Момчилград плюс таксата на съответната община, която съхранява акта за смърт.

Срок:

-          обикновена услуга - 5 дни

-          бърза – 3 дни

-          експресна услуга - 8 часа

 

В. Изискуеми документи и образци

 1. Заявление за предоставяне на комплексна административна услуга по образец
 2. Документ за самоличност
 3. Пълномощно - Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
 4. Документ за платена такса

 

6. Изготвяне на документи за допитване до Министерство на правосъдието за наличие на българско гражданство.

А.Заявяване и предоставяне на услугата

-   Заявител - лично или изрично упълномощено лице

-   Канал за заявяване – на гише в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), ул. „26-ти декември” 12

-   Форма – писмена или устно(чрез попълване на протокол от служител)

-   Канал за предоставяне на резултата на гише в ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор(таксата за предоставяне е за сметка на заявителя), като заявителят изрази желанието при заявяване на услугата и декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: като препоръчана пощенска пратка или като куриерска пратка. Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга на касата в ЦУИГ или по банков път по сметка:

БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81DEMI92408400024403

BIC – DEMIBGSF

„Търговска банка Д” – Момчилград

КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 07

Б. Такси и срокове:

Такса за комплексна услуга– съгласно НАРЕДБАТА ЗАОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД на Общински съвет Момчилград плюс таксата на съответната община, която съхранява акта за смърт.

Срок:

-          обикновена услуга - 30 дни

 

В. Изискуеми документи и образци

 1. Заявление за предоставяне на комплексна административна услуга по образец
 2. Документ за самоличност на титуляра/родител( за малолетни и непълнолетни деца) или нотариално заверено пълномощно
 3. Актуална снимка – 2 броя
 4. Пълномощно - Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
 5. Документ за платена такса
 6. Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната

7. Решения завъзстановяване или промяна на име по чл.19а от ЗГР и § 1а, ал.1 и ал.4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗГР.

А.Заявяване и предоставяне на услугата

-   Заявител - лично или изрично упълномощено лице

-   Канал за заявяване – на гише в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), ул. „26-ти декември”12

-   Форма – писмена или устно(чрез попълване на протокол от служител)

-   Канал за предоставяне на резултата на гише в ЦУИГ

Б. Такси и срокове:

Такса за комплексна услуга– без такса

 

Срок:

-          обикновена услуга - 30 дни(в случай, че актовете за раждане и брак са в други общини и области)

-          експресна – 8 часа(в случай, че актовете за раждане и брак са в община Момчилград)

 

В. Изискуеми документи и образци

 1. Заявление за предоставяне на комплексна административна услуга по образец, заверен от нотариус
 2. Документ за самоличност
 3. Пълномощно - Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.

 

8. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението.

А.Заявяване и предоставяне на услугата

-   Заявител - лично или изрично упълномощено лице

-   Канал за заявяване – на гише в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), ул. „26-ти декември” 12

-   Форма – писмена или устно(чрез попълване на протокол от служител)

-   Канал за предоставяне на резултата на гише в ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор(таксата за предоставяне е за сметка на заявителя), като заявителят изрази желанието при заявяване на услугата и декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: като препоръчана пощенска пратка или като куриерска пратка. Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга на касата в ЦУИГ или по банков път по сметка:

БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81DEMI92408400024403

BIC – DEMIBGSF

„Търговска банка Д” – Момчилград

КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 07

Б. Такси и срокове:

Такса за комплексна услуга– съгласно НАРЕДБАТА ЗАОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД на Общински съвет Момчилград плюс таксата на съответната община, която съхранява акта за смърт.

Срок:

-          обикновена услуга - 5 дни

-          бърза – 3 дни

-          експресна услуга - 8 часа

 

В. Изискуеми документи и образци

 1. Заявление за предоставяне на комплексна административна услуга по образец
 2. Документ за самоличност
 3. Пълномощно - Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
 4. Документ за платена такса

 

9. Издаване на удостоверение за родените от майката деца.

А.Заявяване и предоставяне на услугата

-   Заявител - лично или изрично упълномощено лице

-   Канал за заявяване – на гише в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), ул. „26-ти декември” 12

-   Форма – писмена или устно(чрез попълване на протокол от служител)

-   Канал за предоставяне на резултата на гише в ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор(таксата за предоставяне е за сметка на заявителя), като заявителят изрази желанието при заявяване на услугата и декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: като препоръчана пощенска пратка или като куриерска пратка. Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга на касата в ЦУИГ или по банков път по сметка:

БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81DEMI92408400024403

BIC – DEMIBGSF

„Търговска банка Д” – Момчилград

КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 07

Б. Такси и срокове:

Такса за комплексна услуга– съгласно НАРЕДБАТА ЗАОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД на Общински съвет Момчилград плюс таксата на съответната община, която съхранява акта за смърт.

Срок:

-          обикновена услуга - 5 дни

-          бърза – 3 дни

-          експресна услуга - 8 часа

 

В. Изискуеми документи и образци

 1. Заявление за предоставяне на комплексна административна услуга по образец
 2. Документ за самоличност
 3. Пълномощно - Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
 4. Документ за платена такса

 

10. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки.

А.Заявяване и предоставяне на услугата

-   Заявител - лично или изрично упълномощено лице

-   Канал за заявяване – на гише в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), ул. „26-ти декември” 12

-   Форма – писмена или устно(чрез попълване на протокол от служител)

-   Канал за предоставяне на резултата на гише в ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор(таксата за предоставяне е за сметка на заявителя), като заявителят изрази желанието при заявяване на услугата и декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: като препоръчана пощенска пратка или като куриерска пратка. Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга на касата в ЦУИГ или по банков път по сметка:

БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81DEMI92408400024403

BIC – DEMIBGSF

„Търговска банка Д” – Момчилград

КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 07

Б. Такси и срокове:

Такса за комплексна услуга– съгласно НАРЕДБАТА ЗАОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД на Общински съвет Момчилград плюс таксата на съответната община, която съхранява акта за смърт.

Срок:

-          обикновена услуга - 5 дни

-          бърза – 3 дни

-          експресна услуга - 8 часа

 

В. Изискуеми документи и образци

 1. Заявление за предоставяне на комплексна административна услуга по образец
 2. Документ за самоличност
 3. Пълномощно - Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
 4. Документ за платена такса

 

11. Издаване на удостоверение за семейно положение.

А.Заявяване и предоставяне на услугата

-   Заявител - лично или изрично упълномощено лице

-   Канал за заявяване – на гише в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), ул. „26-ти декември” 12

-   Форма – писмена или устно(чрез попълване на протокол от служител)

-   Канал за предоставяне на резултата на гише в ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор(таксата за предоставяне е за сметка на заявителя), като заявителят изрази желанието при заявяване на услугата и декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: като препоръчана пощенска пратка или като куриерска пратка. Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга на касата в ЦУИГ или по банков път по сметка:

БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81DEMI92408400024403

BIC – DEMIBGSF

„Търговска банка Д” – Момчилград

КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 07

Б. Такси и срокове:

Такса за комплексна услуга– съгласно НАРЕДБАТА ЗАОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД на Общински съвет Момчилград плюс таксата на съответната община, която съхранява акта за смърт.

Срок:

-          обикновена услуга - 5 дни

-          бърза – 3 дни

-          експресна услуга - 8 часа

 

В. Изискуеми документи и образци

 1. Заявление за предоставяне на комплексна административна услуга по образец
 2. Документ за самоличност
 3. Пълномощно - Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
 4. Документ за платена такса

 

12. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

А.Заявяване и предоставяне на услугата

-   Заявител - лично или изрично упълномощено лице

-   Канал за заявяване – на гише в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), ул. „26-ти декември” 12

-   Форма – писмена или устно(чрез попълване на протокол от служител)

-   Канал за предоставяне на резултата на гише в ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор(таксата за предоставяне е за сметка на заявителя), като заявителят изрази желанието при заявяване на услугата и декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: като препоръчана пощенска пратка или като куриерска пратка. Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга на касата в ЦУИГ или по банков път по сметка:

БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81DEMI92408400024403

BIC – DEMIBGSF

„Търговска банка Д” – Момчилград

КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 07

Б. Такси и срокове:

Такса за комплексна услуга– съгласно НАРЕДБАТА ЗАОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД на Общински съвет Момчилград плюс таксата на съответната община, която съхранява акта за смърт.

Срок:

-          обикновена услуга - 5 дни

-          бърза – 3 дни

-          експресна услуга - 8 часа

 

В. Изискуеми документи и образци

 1. Заявление за предоставяне на комплексна административна услуга по образец
 2. Документ за самоличност
 3. Пълномощно - Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
 4. Документ за платена такса

 

13. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена.

А.Заявяване и предоставяне на услугата

-   Заявител - лично или изрично упълномощено лице

-   Канал за заявяване – на гише в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), ул. „26-ти декември” 12

-   Форма – писмена или устно(чрез попълване на протокол от служител)

-   Канал за предоставяне на резултата на гише в ЦУИГ или чрез лицензиран пощенски оператор(таксата за предоставяне е за сметка на заявителя), като заявителят изрази желанието при заявяване на услугата и декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: като препоръчана пощенска пратка или като куриерска пратка. Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга на касата в ЦУИГ или по банков път по сметка:

БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81DEMI92408400024403

BIC – DEMIBGSF

„Търговска банка Д” – Момчилград

КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 07

Б. Такси и срокове:

Такса за комплексна услуга– съгласно НАРЕДБАТА ЗАОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД на Общински съвет Момчилград плюс таксата на съответната община, която съхранява акта за смърт.

Срок:

-          обикновена услуга - 5 дни

-          бърза – 3 дни

-          експресна услуга - 8 часа

 

В. Изискуеми документи и образци

 1. Заявление за предоставяне на комплексна административна услуга по образец
 2. Документ за самоличност
 3. Пълномощно - Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
 4. Документ за платена такса

 

14. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя.

А.Заявяване и предоставяне на услугата

-   Заявител - лично или изрично упълномощено лице

-   Канал за заявяване – на гише в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), ул. „26-ти декември” 12, съответното кметство или чрез лицензиран пощенски оператор

-   Форма – писмена или устно(чрез попълване на протокол от служител)

-   Канал за предоставяне на резултата на гише в ЦУИГ, съответното кметство или чрез лицензиран пощенски оператор(таксата за предоставяне е за сметка на заявителя), като заявителят изрази желанието при заявяване на услугата и декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: като препоръчана пощенска пратка или като куриерска пратка. Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга на касата в ЦУИГ или по банков път по сметка:

БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81DEMI92408400024403

BIC – DEMIBGSF

„Търговска банка Д” – Момчилград

КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 07

Б. Такси и срокове

Такса за комплексна услуга- съгласно НАРЕДБАТА ЗАОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД на Общински съвет Момчилград

Срок:

-          обикновена услуга - 5 дни

-          бърза – 3 дни

-          експресна услуга - 8 часа

В. Изискуеми документи и образци

 1. Заявление за предоставяне на комплексна административна услуга по образец
 2. Документ за самоличност
 3. Пълномощно - Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
 4. Документ за платена такса
 5. Документ за собственост на имота (нотариален акт, решение за възстановяване, договор за доброволна делба, съдебно решение и др.);
 6. Скица на имота(ако имота не е общинска собственост), актуална към датата на подаване на заявлението;

 

15. Издаване на удостоверения за декларирани данни.

А.Заявяване и предоставяне на услугата

-   Заявител - лично или изрично упълномощено лице

-   Канал за заявяване – на гише в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), ул. „26-ти декември” 12или чрез лицензиран пощенски оператор

-   Форма – писмена или устно(чрез попълване на протокол от служител)

-   Канал за предоставяне на резултата на гише в ЦУИГили чрез лицензиран пощенски оператор(таксата за предоставяне е за сметка на заявителя), като заявителят изрази желанието при заявяване на услугата и декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: като препоръчана пощенска пратка или като куриерска пратка. Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга на касата в ЦУИГ или по банков път по сметка:

БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81DEMI92408400024403

BIC – DEMIBGSF

„Търговска банка Д” – Момчилград

КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 07

Б. Такси и срокове

Такса за комплексна услуга- съгласно НАРЕДБАТА ЗАОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД на Общински съвет Момчилград

Срок:

-          обикновена услуга - 5 дни

-          бърза – 3 дни

-          експресна услуга - 8 часа

В. Изискуеми документи и образци

 1. Заявление за предоставяне на комплексна административна услуга по образец
 2. Документ за самоличност
 3. Пълномощно - Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
 4. Документ за платена такса

16. Издаване на разрешения за рекламна дейност

А.Заявяване и предоставяне на услугата

-   Заявител - лично или изрично упълномощено лице

-   Канал за заявяване – на гише в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), ул. „26-ти декември” 12или чрез лицензиран пощенски оператор

-   Форма – писмена или устно(чрез попълване на протокол от служител)

-   Канал за предоставяне на резултата на гише в ЦУИГили чрез лицензиран пощенски оператор(таксата за предоставяне е за сметка на заявителя), като заявителят изрази желанието при заявяване на услугата и декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: като препоръчана пощенска пратка или като куриерска пратка. Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга на касата в ЦУИГ или по банков път по сметка:

БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81DEMI92408400024403

BIC – DEMIBGSF

„Търговска банка Д” – Момчилград

КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 07

Б. Такси и срокове

Такса за комплексна услуга- съгласно НАРЕДБАТА ЗАОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД на Общински съвет Момчилград

Срок:

-          обикновена услуга - 5 дни

-          бърза – 3 дни

-          експресна услуга - 8 часа

В. Изискуеми документи и образци

 1. Заявление за предоставяне на комплексна административна услуга по образец
 2. Документ за самоличност
 3. Пълномощно - Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
 4. Документ за платена такса

17. Издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници

А.Заявяване и предоставяне на услугата

-   Заявител - лично от лицензирания превозвач или изрично упълномощено лице

-   Канал за заявяване – на гише в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), ул. „26-ти декември” 12или чрез лицензиран пощенски оператор

-   Форма – писмена или устно(чрез попълване на протокол от служител)

-   Канал за предоставяне на резултата на гише в ЦУИГили чрез лицензиран пощенски оператор(таксата за предоставяне е за сметка на заявителя), като заявителят изрази желанието при заявяване на услугата и декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: като препоръчана пощенска пратка или като куриерска пратка. Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга на касата в ЦУИГ или по банков път по сметка:

БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81DEMI92408400024403

BIC – DEMIBGSF

„Търговска банка Д” – Момчилград

КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 07

Б. Такси и срокове

Такса за комплексна услуга- съгласно НАРЕДБАТА ЗАОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД на Общински съвет Момчилград

Срок:

-          обикновена услуга - 5 дни

-          бърза – 3 дни

-          експресна услуга - 8 часа

В. Изискуеми документи и образци

 1. Заявление за предоставяне на комплексна административна услуга по образец
 2. Документ за самоличност
 3. Пълномощно - Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
 4. Документ за платена такса
 5. Удостоверение за регистрация
 6. Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства
 7. Копия от удостоверенията за годност на автомобилите, включени в списъка(на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил (приложение № 6В към чл. 8, ал. 8, т. 3 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства)
 8. Копия от удостоверенията „водач на лек таксиметров автомобил” и „психологическа годност” на водачите

 

18. Оформяне на документи за придобиване и възстановяване на българско гражданство с Указ на Президента на Р. България.

А.Заявяване и предоставяне на услугата

-   Заявител - лично или изрично упълномощено лице

-   Канал за заявяване – на гише в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), ул. „26-ти декември” 12

-   Форма – писмена или устно(чрез попълване на протокол от служител)

-   Канал за предоставяне на резултата на гише в ЦУИГили чрез лицензиран пощенски оператор(таксата за предоставяне е за сметка на заявителя), като заявителят изрази желанието при заявяване на услугата и декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пратката и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: като препоръчана пощенска пратка или като куриерска пратка. Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга на касата в ЦУИГ или по банков път по сметка:

БАНКОВА СМЕТКА: IBAN - BG 81DEMI92408400024403

BIC – DEMIBGSF

„Търговска банка Д” – Момчилград

КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 07

Б. Такси и срокове

Такса за комплексна услуга– съгласно НАРЕДБАТА ЗАОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД на Общински съвет Момчилград плюс таксата на съответната община, която съхранява регистъра по гражданско състояние или семеен регистър.

Срок

-   обикновена услуга - 30 работни дни

В. Изискуеми документи и образци

 1. Заявление за предоставяне на комплексна административна услуга по образец
 2. Документ за самоличност на титуляра/родител( за малолетни и непълнолетни деца) или нотариално заверено пълномощно
 3. Актуална снимка – 2 броя
 4. Пълномощно - Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
 5. Документ за платена такса
 6. Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос