Декларации по ЗПК; образци на декларации

Декларации за несъвместимост и за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост по чл.49, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията /обн., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г./, общинските съветници и кметове подават следните образци на декларации: по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК, одобрени от ПК за Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество към ОбС - Момчилград

 

docxРЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1 ОТ ЗПК, ПОДАДЕНИ ОТ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ПРЕДСДЕАТЕЛ НА ОбС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ18.03.2024 г.

pdfДекларации по чл. 491, ал.1, т. 2 от_ЗПК /кметове първи мандат/17.03.2024 г.

pdfДоклад за проверка на декларациите по § 2, ал. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗПК, съгласно чл. 3, ал. 8 и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси в ПК по Продиводействие на корупцията при ОбС - Момчилград18.01.2024 г.

pdfДоклад от ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОПУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО от 01.12.2023 г.18.01.2024 г.

pdfЧл. 49 ал. 1 от ЗПК ДЕКЛАРАЦИИ НЕСЪВМЕСТИМОСТ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ18.01.2024 г.

pdfЧл. 49 ал. 1 от ЗПК - ДЕКЛАРАЦИИ НЕСЪВМЕСТИМОСТ - КМЕТОВЕ18.01.2024 г.

Образци:

  1.  docxЧл. 49 ал. 1 от ЗПК ДЕКЛАРАЦИИ - НЕСЪВМЕСТИМОСТ - ОБЩ. С-ЦИ.
  2. docxЧл. 49 ал. 1 от ЗПК - ДЕКЛАРАЦИИ НЕСЪВМЕСТИМОСТ-КМЕТОВЕ
  3. docxДекларация по чл. 49 ал.1 т.3 от ЗПК.

 

Yazdır e-Posta

Kardeş belediyeler

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

Bize ulaşın

Momçilgrad Belediyesi,

26 dekemvri sok. No 12 

Kırcali İli p.k. 6800

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Başkanlık

(00359) 3631/ 6051; 7841; 7849

Yardım Hattı

(00359) 3631/6527; 7019; 7865

Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.