Декларации по ЗПК; образци на декларации

Декларации за несъвместимост и за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост по чл.49, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията /обн., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г./, общинските съветници и кметове подават следните образци на декларации: по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК, одобрени от ПК за Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество към ОбС - Момчилград

 

docxРЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1 ОТ ЗПК, ПОДАДЕНИ ОТ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ПРЕДСДЕАТЕЛ НА ОбС, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ18.03.2024 г.

pdfДекларации по чл. 491, ал.1, т. 2 от_ЗПК /кметове първи мандат/17.03.2024 г.

pdfДоклад за проверка на декларациите по § 2, ал. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗПК, съгласно чл. 3, ал. 8 и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси в ПК по Продиводействие на корупцията при ОбС - Момчилград18.01.2024 г.

pdfДоклад от ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОПУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО от 01.12.2023 г.18.01.2024 г.

pdfЧл. 49 ал. 1 от ЗПК ДЕКЛАРАЦИИ НЕСЪВМЕСТИМОСТ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ18.01.2024 г.

pdfЧл. 49 ал. 1 от ЗПК - ДЕКЛАРАЦИИ НЕСЪВМЕСТИМОСТ - КМЕТОВЕ18.01.2024 г.

Образци:

  1.  docxЧл. 49 ал. 1 от ЗПК ДЕКЛАРАЦИИ - НЕСЪВМЕСТИМОСТ - ОБЩ. С-ЦИ.
  2. docxЧл. 49 ал. 1 от ЗПК - ДЕКЛАРАЦИИ НЕСЪВМЕСТИМОСТ-КМЕТОВЕ
  3. docxДекларация по чл. 49 ал.1 т.3 от ЗПК.

 

Print Email

Fraternized municipalities

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

Contact us

Municipality of Momchilgrad,

6800, Kardzhali

No12, 26 dekemvri str.  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office of the Mayor

(00359) 3631/ 6051; 7841; 7849

Hotline

(00359) 3631/6527; 7019; 7865