Как да платим данъчните си задължения?

  • На касите на  отдел "Местни данъци и такси" на адрес: 6800 гр.Момчилград, ул. "26-ти декември" №12.
  • Във всяка пощенска станция на "Български пощи" ЕАД
  • В офисите или онлайн платформата на ИЗИПЕЙ /Easypay/ от всяка точка на страната, както и от държавите Турция, Кипър, Гърция и Испания.
  • В онлайн платформи на лицензиран Оператор, извършващ дейност като платежна институция или дружество за електронни пари по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, инкасиращ местните данъци и такси на Община Момчилград – чрез системата ИПЕЙ /ePay/ и чрез мобилното приложение Айкарт /iCard/ от всяка точка на света;

Данъци

Банкова сметка и кодове за плащане

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

БАНКА: „Търговска банка Д” – Офис Момчилград

IBAN:  BG81DEMI92408400024403

BIC: DEMIBGSF

КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

44 14 00   ПАТЕНТЕН ДАНЪК
44 21 00   ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
44 22 00   ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
44 23 00   ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
44 24 00   ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
44 25 00   ДАНЪК ПРИ ПРИД. НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН
44 28 00   ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
44 34 00   ДРУГИ ДАНЪЦИ /ПЪТЕН ДАНЪК/
44 37 00   ВНОСКИ ОТ ПРИХОДИ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНСТИТУЦИИ
44 40 00   НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ
44 41 00   ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО
44 42 00   ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ
44 43 00   ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ
44 44 00   ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ
44 48 00   ДИВИДЕНТ
44 49 00   КОНФИСКУВАНИ СР-ВА И ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА КОНФ.ВЕЩИ
44 51 00   ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВ. ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА
44 52 00   ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВ. ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА
44 55 00   ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
44 56 00   ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ЗЕМЯ
44 57 00   ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ
44 58 00   ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
44 59 00   ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
44 65 00   ГЛОБИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ
44 70 00   ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
44 80 01   ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
44 80 02   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ
44 80 03   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
44 80 04   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЛАГЕРИ И ДРУГИ ПО СОЦИАЛНИЯ ОТДИХ
44 80 05   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМ. СОЦ. ПАТРОНАЖ И ДРУГИ СОЦ. УСЛУГИ
44 80 06   ТАКСИ ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ
44 80 07   ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
44 80 08   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДР.
44 80 09   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
44 80 10   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ И ДРУГИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
44 80 11   ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА
44 80 13   ТАКСИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ
44 80 90   ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ
44 80 81   ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ ЗА ОБЩ. ПО ЗАКОНА ЗА ОПАЗВ. НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗАБЕЛЕЖКА: ЛИХВИ ПО ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПАТЕНТЕН ДАНЪК, ДРУГИ ДАНЪЦИ /ПЪТЕН ДАНЪК,ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК/ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО СЪОТВЕТНИЯ КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ НА ГЛАВНИЦАТА.

calculatorДанъчен Калкулатор
данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос