Докладна записка

От Илкнур Кязим Мюмюн – кмет на общината

             ОТНОСНО: Промяна на характера на собствеността от частна общинска в публична общинска собственост на „Застроен УПИ II в кв. 43а по плана на гр. Момчилград, актуван с Акт за частна общинска собственост № 769/29.09.2008 г., отреден за магазини, услуги и озеленяване

                                      

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            С Решение № 17 от Протокол № 1/30.01.2024 г. на Общински съвет – Момчилград e постановено, че се обявява за публична общинска собственост „Незастроен УПИ IX-141, с проектен идентификатор 48996.10.420 „За парк и озеленяване“, кв. 43а по плана на гр. Момчилград“, находящ се в обл. Кърджали, общ. Момчилград, гр. Момчилград, с площ 4261 кв. м.

            В процесното решение е допусната техническа грешка, изразяваща се в грешно изписване на проекто-идентификатора на незастроен УПИ IX-141“, кв. 43а по плана на гр. Момчилград“, находящ се в обл. Кърджали, общ. Момчилград, гр. Момчилград, с площ 4261 кв. м., а именно - 48996.10.420 вместо 48996.104.420, което е видно от окончателния проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ II-141 в кв. 43а по плана на гр. Момчилград, одобрен със Заповед № РД-19-290/18.07.2023 г. на кмета на Община Момчилград.

С посочената Заповед № РД-19-290/18.07.2023 г. на кмета на Община Момчилград е одобрен ПУП-ИПР за УПИ II – „за магазини, услуги и озеленяване“, кв. 43а по ПУП на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обособен през 1993 г., като част от УПИ I – „за парк“, образуващ:

- УПИ IX-141 „За парк и озеленяване“, кв. 43а – с площ от 4261 кв. м.;

- УПИ X-141 „За обществено обслужване“, кв. 43а - с площ от 449 кв. м.;

- УПИ XI-141 „За обществено обслужване“, кв. 43а - с площ от 420 кв. м.;

Заповедта е влязла в сила на 07.08.2023 г., съгласно съставен констативен протокол от същата дата.

Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Момчилград да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание на чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2 , т. 3 от ЗОС и чл. 3, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от НРПУРОИ

1. Допуска поправка на явна техническа грешка в Решение № 17 от Протокол № 1/30.01.2024 г. на Общински съвет – Момчилград, като в същото проекто-идентификатора на обявения за публична общинска собственост „Незастроен УПИ IX-141 „За парк и озеленяване“, кв. 43а по плана на гр. Момчилград“, находящ се в обл. Кърджали, общ. Момчилград, гр. Момчилград, с площ 4261 кв. м. вместо 48996.10.420  да се чете 48996.104.420.

 2. Обявява за публична общинска собственост „Незастроен УПИ IX-141, с проектен идентификатор 48996.104.420 „За парк и озеленяване“, кв. 43а по плана на гр. Момчилград“, находящ се в обл. Кърджали, общ. Момчилград, гр. Момчилград, с площ 4261 кв. м.

            С уважение,

            Илкнур Кязим

            Кмет на община Момчилград

            Съгласувал:_________

            адв. Динчер Хабиб

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос