Приложения към решения

Приложения към решения
№ и датаИзтегли
Обяснителна записка относно изпълнението на приходите и разходите по бюджета на община Момчилград към 31.12.2023 г. и състоянието на общинския дълг Решение №75/17.05.2024 г. download
Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на финансов отчет на община Момчилград за 2023 г. Решение №75/17.05.2024 г. download
Приложения относно Информация по чл. 125 от ЗПФ за първото тримесечие на 2024 г. Решение №73/29.04.2024 г. download
Доклад за дейността на "Медицински център - МГ" ЕООД за 2023 г. Решение №63/29.04.2024 г. download
Годишен баланс и доклад за дейността на МБАЛ "д-р Сергей Ростовцев" - ООД, гр. Момчилград за 2023 г. Решение №63/29.04.2024 г. download
Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. Решение №62/29.04.2024 г. download
Отчет за дейността на Народните читалища на територията на община Момчилград за 2023 г. Решение №61/29.04.2024 г. download
Годишен отчет за 2023 г. на мандатната програма Решение №31/Протокол №2 от 19.02.2024 г. download
Отчет на Общински план за младежта за 2023 г. Решение №30/Протокол №2 от 19.02.2024 г. download
Отчет за дейността на Общински съвет – Момчилград и неговите постоянни комисии за второто полугодие на 2023 г. Решение №29/Протокол №2 от 19.02.2024 г. download
Доклад и Въпросник за състоянието на СФУК в МБАЛ "д-р С. Ростовцев" ЕООД, гр. Момчилград Решение №28/Протокол №2 от 19.02.2024 г. download
Приложения към Одобряване на актуализираните бюджетни прогнози за местни дейности за периода 2024-2026 г. Решение №130/03.10.2023 г. download
Отчет за дейността на ОбС - Момчилград и неговите постоянни комисии за първото полугодие на 2023 г. Решение №118/03.10.2023 г. download
Отчет а кмета на община Момчилград за първото полугодие на 2023 г. Решение №117/03.10.2023 г. download
Отчет за Общински план за младежта за 2022 г. Решение №116/03.10.2023 г. download
Приложения към Бюджет 2023 г. на община Момчилград Решение №112/07.09.2023 г. download
Приложения към Капиталови разходи за 2023 г. на община Момчилград Решение №111/07.09.2023 г. download
Разчет за поименно разпределение на КР през 2023 г. на община Момчилград - приложения Решение №67/ 28.04.2023 г. на Общински съвет - Момчилград download
Разчет за поименно разпределение на КР през 2023 г. на община Момчилград - приложения Решение №66/ 28.04.2023 г. на Общински съвет - Момчилград download
Бюджетна прогноза на община Момчилград за периода 2024-2026 г. - приложения Решение №65/ 28.04.2023 г. на Общински съвет - Момчилград download

 Доклад за дейността на МБАЛ "д-р С. Ростовцев" - ЕООД, гр. Момчилград и "Медицински център-МГ" ЕООД за 2022 г.

Решение №64/ 28.04.2023 г. на Общински съвет - Момчилград download
Отчет - анализ за изпълнение на общинската програма за закрила на детето за периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 г. Решение №58/ 28.04.2023 г. на Общински съвет - Момчилград download
Календар за спортни и младежки дейности в община Момчилград през 2023 г. Решение №37/29.03.2023 г. на Общински съвет - Момчилград download
План-програма за развитие на детско-юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности Решение №37/29.03.2023 г. на Общински съвет - Момчилград download
Доклад и Въпросник за състоянието на СФУК на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД, гр. Момчилград за 2022 г. Решение №28/28.02.2023 г. на Общински съвет - Момчилград download
Годишен доклад за дейността на МКБППМН община Момчилград за 2022 г. Решение №25/28.02.2023 г.  на Общински съвет - Момчилград download
Отчет на Общински съвет - Момчилград за второто полугодие на 2022 г. Решение №24/28.02.2023 г.  на Общински съвет - Момчилград download
Годишен отчет за 2022 година от Мандатната програма за управление на кмета на община Момчилград за периода 2019-2023 година. Решение №16/31.1.2023 г.  на Общински съвет - Момчилград download
Информация по чл. 125 от ЗПФ за четвъртото тримесечие на 2022 г. - Приложения Решение №14/31.01.2023 г.  на Общински съвет - Момчилград download
Отчет на кмета на община Момчилград за второто полугодие на 2022 г. Решение №6/31.01.2023 г.  на Общински съвет - Момчилград download
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Момчилград Решение №161/29.11.2022 г. на Общински съвет - Момчилград download

Приложения към актуализация на План-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2022 г. на община Момчилград.

Решение №158/15.11.2022 г. на Общински съвет - Момчилград download
Отчет на решенията на ОбС- Момчилград, приети през 1-то полугодие на 2022 г. Решение №148/27.10.2022 г. на Общински съвет - Момчилград download
Мотиви за изменение на Наредбата за организация на движението при кратковременно платено паркиране - гр. Момчилград Решение №106/29.06.2022 г. на Общински съвет - Момчилград download
Приложения към бюджета на община Момчилград за 2022 г. Решение №81/20.04.2022 г. на Общински съвет - Момчилград download
План-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи на община Момчилград за 2022 г. Решение №80/20.04.2022 г. на Общински съвет - Момчилград download
Бюджетна прогноза на община Момчилград за периода 2023-2025 г. Решение №78/20.04.2022 г. на Общински съвет - Момчилград download
Отчет за за изпълнение на бюджета на община Момчилград за 2021 г.
Решение №77/20.04.2022 г. на Общински съвет - Момчилград download
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Момчилград за 2022 г. Решение №67/20.04.2022 г. на Общински съвет - Момчилград download
Доклади за дейността на народните читалища на територията на община Момчилград за 2021 г. Решение №66/20.04.2022 г. на Общински съвет - Момчилград download
Отчет – анализ за изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2021 година и Общинска програма за закрила на детето за 2022 година. Решение №65/20.04.2022 г. на Общински съвет - Момчилград download
План - програма за развитие на детско -юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности в община Момчилград през 2022 г. Решение №46/31.03.2022г . на Общински съвет – Момчилград download
Календар за спортни и младежки дейности през 2022 г. Решение №46/31.03.2022 г. на Общински съвет – Момчилград
download
Годишен отчет за 2021 година Решение №26/28.02. 2022 г. на Общински съвет - Момчилград download
Отчет на МКБППМН при община Момчилград за 2021 г. и План-програма за дейността на МКБППМН през 2022 г. Решение №4/27.01. 2022 г. на Общински съвет - Момчилград download
Отчет на кмета на община Момчилград за изпълнение на Решенията на Общински съвет - Момчилград, приети през второто полугодие на 2021 г. Решение №3/27.01. 2022 г. на Общински съвет - Момчилград download
Отчет за дейността на Общински съвет – Момчилград и неговите постоянни комисии за второто полугодие на 2021 г. Решение №2/27.01. 2022 г. на Общински съвет – Момчилград download
Доклад за изпълнение на ОУП на община Момчилград за 2020 г. Решение №153/ 17.12.2021 г. download
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Момчилград, приети през първото полугодие на 2021 година. Решение №123/ Протокол №9 от 30.09.2021 г. download
Отчет за дейността на ОбС – Момчилград и неговите постоянни комисии за първото полугодие на 2021 г. Решение №122/ Протокол №9 от 30.09.2021 г. download
Годишен Доклад и Въпросник на СФУК на МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД, гр. Момчилград за 2020 г. Решение №39/
26.02.2021 г.
download
Годишен отчет за изпълнение на мандатната програма за управление на кмета на община Момчилград за 2020 г. Решение №37/
26.02.2021 г.
download
Отчет за дейността на Общински съвет-Момчилград и неговите постоянни комисии за второто полугодие на 2020 година. Решение №05/
28.01.2021 г.
download
План - програма за развитие на детско- юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности и Календар за спортни и младежки дейности в община Момчилград през 2021 г. Решение №06/
28.01.2021 г.
download
Годишен отчет на МКБППМН за 2020 г. Програма за работата на МКБППМН за 2021 г.

Решение №07/
28.01.2021 г.

download
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Момчилград Решение №162 / Протокол №14 от 22.12. 2020 г. download
Отчет за КИ на бюджета за първото полугодие на 2020 г. Решение №96/29.07.2020 г download
Информация за актуализираното разпределение на променения бюджет за второто тримесечие на 2020 г. Решение №95/29.07.2020 г download
Справка Решение №89/29.07.2020 г download
Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2019 г. на НЧ Решение №86/29.07.2020 г download
Актуализация на КР за 2020 г. Решение №84/29.07.2020 г download
Справка по чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г. за трансформиране на средства от ЦС за КР Решение №83/29.07.2020 г download
Отчет за изпълнение на бюджета на община Момчилград за 2019 г. Протокол от публичното обсъждане Решение №79/30.06.2020 г download
Информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за първото тримесечие на 2020 г. и за сметката за с редства от Европейския съюз Решение №68/28.05.2020 г download
Отчет за изпълнението на общинската програма за закрила на детето за 2019 г. и Програма за закрила на детето за 2020 г. Решение №62/28.05.2020 г download
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Момчилград за 2020 година Решение №61/28.05.2020 г download
Приложения към бюджетната прогноза на община Момчилград за периода 2021/2023 г. Решение №53/23.03.2020 г download
Отчет за дейността на ОбС - Момчилград и неговите комисии за 2019 г. Решение №36/23.03.2020 г download
Годишен Доклад и Въпросник за състоянието на СФУК на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД, гр. Момчилград за 2019 г. Решение №32/23.03.2020 г. download
Бюджет на община Момчилград за 2020 г. Решение №25/13.02.2020 г download
Поименно разпределение на КР през 2020 г. на община Момчилград Решение №24/13.02.2020 г. download
Информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за  четвърто тримесечие на 2019 година Решение №17/31.01.2020 г.  download
Годишен план за паша за стопанската 2020/2021 гПравила за ползването на ливади, мерите и пасищата на територията на община Момчилград Решение №13/31.01.2020 г.  download
Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в ОбС –Момчилград Решение №06/31.01.2020 г. download 
Отчет за 2019 г. на МКБППМН. План-програма за дейността на МКБППМН при община Момчилград през 2020 г.  Решение №04/31.01.2020 г.  download
Календар за спортни и младежки дейности през 2020 г. План - програма за развитие на детско-юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности в община Момчилград през 2020 г. Решение №03/31.01.2020 г. download 
Отчет на общински план за младежи за 2019 г. на община Момчилград. Общински план за младежи за 2020 г. Решение №02/31.01.2020 г. download
Приложения към Актуализация на плана за поименно разпределение на КР през 2019 г. на община Момчилград Решение №16/22.11.2019 г. download
Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г. на община Момчилград Решение №110/31.07.2019 г. download
Отчета за касовото изпълнение на бюджета за 1-то полугодие на 2019 година Решение №109/31.07.2019 г. download
Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. и Програма за 2019 г. Решение №52/25.04.2019 г. download
Отчет на Общински план за младежта за 2018 г. и План за 2019 г.  Решение
№02/31.01.2019 г.
download
Календар за спортни и младежки дейности. План-програма за развитие на детско- юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности  Решение
№03/31.01.2019 г.
download
Културен календар за 2019 г.  Решение
№04/31.01.2019 г.
download
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Момчилград

Решение
№163/20.12.2018 г.

download
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Момчилград за 2019 година.

Решение 

№61/27.04.2018 г.

download
План за действие на община Момчилград за интеграция на ромите (2018-2020 г.) и отчет(2015-2017 г.)

Решение 

№59/27.04.2018 г.

download
Общинска програма за закрила на детето за 2018 година и отчет - анализ за 2017 г.
Решение №57/27.04.2018 г. download
Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти - общинска собственост в община Момчилград през 2018 година Решение №12/26.01.2018 г. download
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 година Решение №11/26.01.2018 г. download
Отчет на общински план за младежта за 2017 г. и Общински план за младежта за 2018 г.
Решение №8/26.01. 2018 г. download
Календар за спортни и младежки дейности в община Момчилград през 2018 г. и План-програма Решение №7/26.01. 2018 г. download
 Отчет – анализ за изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. и Общинска програма за закрила на детето за 2017 година. Решение №50/28.04.2017г.. download
Актуализирано разпределение на променения бюджет и за средствата от ЕС за четвъртото тримесечие на 2016 г. Решение №30/28.02.2017г.. download
Отчет на МКБППМН за 2016 г. и План-програма за 2017 г. Решение №20/28.02.2017г.. download
Отчет на кмета на община Момчилград за 2016 година Решение №19/28.02.2017г
download
Предложения към бюджета за 2017 г. на община Момчилград Решение №15/31.01.2017г download
План-предложение за поименно разпределение на КР за 2017 г. Решение №14/31.01.2017г. download
Отчет на общински план за младежта за 2016 г. и план за 2017 г. Решение №3/31.01.2017г. download
План-предложение за поименно разпределение на КР за 2016 г. 
Решение №22 от 29.01.2016г. download
Приложения към проекто-бюджет 2016 г.  Решение №23 от 29.01.2016г. download
Отчет  на общински план за младежта за 2015 г. и план за 2016 г. Решение №5 от 29.01.2016г. download
Спортен календар и програма за 2016 г. Решение №6 от 29.01.2016г. download
Годишен отчет за 2015 г. и програма за 2016 г. на МКБППМН
Решение №4 от 29.01.2016г.  download

Окончателна актуализация за поименно разпределение на капиталови разходи за 2015 г.

Решение №42 от 18.12.2015г. download
     

 Всички Приложения към решения  до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос