Докладна записка

ОТНОСНО: определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища

                       по своето предназначение

                                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

                 На основание чл.3,ал.2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем в общински жилища и разпореждане  ежегодно в срок до 31 март  с Решение на ОбС по предложение на кмета на общината Общински съвет приема списък, в който определя броя, вида и местонахожданието на  жилищата по чл.3, ал.1 от същата .

Освен това на основание чл.3,ал.3 през текущата година ОбС може да извършва промени в списъка по предложение на кмета на общината.

Поради това обстоятелство предлагам да обсъдите и приемете следното                                                                                                                                                                 проекто                                                        Р Е Ш Е Н И Е :                                                                    

         1. Общински съвет – Момчилград  на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с  чл.3, ал.2 от  Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем в общински жилища и разпореждане  определя броят,видът и местонахождението на жилищата по своето предназначение ,както следва:

                 І. ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ (/ПРИЛОЖЕНИЕ №1)

ІІ. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА ( ПРИЛОЖЕНИЕ №2)

  ІІІ. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА (ПРИЛОЖЕНИЕ №3)

ІV.ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА (ПРИЛОЖЕНИЕ №4)

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Съгласували:

                       1. _____________(адв.Д Хабиб)

                          2.___________ (А.Осман - зам.кмет)

                          3.___________ (М.Мехмед- н-к отдел «ФСД»)

Изготвил:

Зехра Дурмуш,  специалист  „ОС”

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

                                               

       

                         ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

                                       ОБЩ БРОЙ –   24     бр.

                           гр.Момчилград ,ул.” Сан Стефано” №10,бл.4

  1. ап.32              две стаи и кухня                  вх.В,ет.І

                           гр.Момчилград,ул.»Сан Стефано» №2,бл.10

  2. ап.32              две стаи и кухня                  вх.Б,ет.VІ

гр.Момчилград,  ул.Гюмюрджинска № 67

 3. ап.25              стая и кухня                          вх.Б,ет.ІІІ

4. ап.69              две стаи и кухня                   вх.Г,ет.VІ

                           гр.Момчилград, ул.Петко войвода № 19

5. ап.19              стая и кухня                          вх.А,ет.V

                           гр.Момчилград, ул.Пазарска № 2

6. ап.10              стая и кухня                          вх.А,ет.ІІІ

                           гр.Момчилград, ул. Маказа № 69

7. ап.4                стая и кухня                          ет.І                                                   

8. ап.35              стая и кухня                           ет.VІ

гр.Момчилград , ул.”Гюмюрджинска “ № 55

9.Жилищна сграда  ІІ  етаж

гр.Момчилград , ул.”Гюмюрджинска “ № 51

10.Жилищна сграда  ІІ  етаж

гр.Момчилград , ул.”Чучулига “ №8

11.Двуетажна жилищна сграда 

гр.Момчилград , ул.”Братя Миладинови “ №2

12.Двуетажна жилищна сграда 

гр.Момчилград , ул.”Чучулига “ № 17

13.Едноетажна жилищна сграда

гр.Момчилград , ул.”Чучулига “ № 18

14.Едноетажна жилищна сграда

гр.Момчилград , ул.”Тополите “ № 18

15.Двуетажна жилищна сграда

гр.Момчилград , ул.”Христо Ботев “ № 8

16.Едноетажна жилищна сграда 

гр.Момчилград , ул.”Христо Ботев “ № 5

17.Двуетажна жилищна сграда

гр.Момчилград , ул.”Ал.Стамболийси “ № 4 

18.Двуетажна жилищна сграда

гр.Момчилград , ул.”Ал.Стамболийси “ № 6 

19.Двуетажна жилищна сграда

гр.Момчилград , ул.”Ал.Стамболийси “ № 12

20.Двуетажна жилищна сграда - необитаема

гр.Момчилград , ул.”Гюмюрджинска “ № 48 

21. жилищна сграда  ІІ и ІІІ етаж – необитаема

с.Груево, мах.Поляна

22.Двуетажна жилищна сграда

                                                                               с.Сушево, община Момчилград

23.Едноетажна жилищна сграда

24.Първи етаж от двуетажна жилищна сграда

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

                         ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА

                                ОБЩ БРОЙ –2 бр.

Гр.Момчилград,ул.Гюмюрджинска № 24

1.ап.3      две стаи и кухня                  вх.А,ет.ІІ

                          гр.Момчилград,ул. Маказа № 69

2. ап.20              боксониера                            ет.ІV

ПРИЛОЖЕНИЕ  №3

                         РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА

                                ОБЩ БРОЙ –1 бр.

                        

гр.Момчилград,ул.Петко войвода № 28

1.ап.8         две стаи и кухня                      ет.ІІІ

ПРИЛОЖЕНИЕ  №4

ЖИЛИЩА ЗА  ПРОДАЖБА

ОБЩ БРОЙ –14 бр.

                                              

Родопска къща с.Лале

1. ап.1         две стаи и кухня

2. ап.2         две стаи и кухня

3. ап.3         три стаи и кухня

4. ап.4         две стаи и кухня

5. ап.5         две стаи и кухня

6. ап.6         три стаи и кухня

Родопска къща с.Синделци

7.ап.5         две стаи и кухня

Родопска къща с.Конче

8. ап.1         две стаи и кухня

9. ап.2         две стаи и кухня

10. ап.3         три стаи и кухня

11. ап.4         две стаи и кухня

12. ап.5         две стаи и кухня

13. ап.6         три стаи и кухня

 

 

Жилищна сграда с.Нановица

14. ап.4         две стаи и кухня

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос