Докладна записка

ОТНОСНО: продажба  на земя-частна общинска собственост на

                       собственика на законно построена върху нея  сграда

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

        

В общинска администрация постъпи искане с вх.№ 9400-1795/16.05.2023 година от   Кольо Евгениев Енчев с постоянен адрес гр.Крумовград, ул.”Трети март” № 17  за придобиване право на собственост върху Поземлен имот с идентификатор 36350.10.904 по КККР на с.Карамфил, одобрен със заповед № РД-18-466 от 06.10.2017г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 3120 кв.м., трайно предназначение на територията:земеделска,  НТП-друг вид поземзлен имот без определено стопанско презназначение, девета категория,актуван с  АЧОС № 4721/04.09.2023г., вписан в службата по вписвания дв.вх.№2685, 2686 от 07.09.2023година.

Кольо Евгениев Енчев   е собственик на Сграда с идентификатор 36050.10.904.1 със застроена площ 105 кв.м.  на два етажа, предназначение: селскостопанска сграда, Сграда с идентификатор 36050.10.904.2 със застроена площ 90 кв.м.  на един етаж, предназначение: сграда за водоснабдяване и/или канализация Сграда с идентификатор 36050.10.904.3 със застроена площ 26 кв.м.  на един етаж, предназначение: сграда за водоснабдяване и/или канализация , построени в посочения по горе имот, придобити, съгласно нот.акт №156, т.ІІІ, рег.№2335, д.556 от 2016г. от „Напоителни системи”ЕАД.

С Ваше Решение №15 протокол №1 от заседание,  проведено на  30.01.2024 г. беше приета Програмата за управление и разпореждане с  имоти-общинска собственост в община Момчилград  през 2024 г.

Имотът не е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2024 година.

Съгласно чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост Програмата може да бъде актуализирана през годината, поради което предлагам да бъде допълнен  Раздел ІІІ. Г. Продажби на имоти-частна общинска собственост на собственици на законно построени жилищни и нежилищни сгради с  нов имот под № 2.

            На основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.49 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество физически и юридически лица притежаващи право на собственост върху законно построена сграда, изградена върху земя-частна общинска собственост, могат да придобият право на собственост върху земята, без търг или конкурс.

Освен това на основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост  пазарните цени на имотите и вещните права се определят от общинския съвет, въз основа на пазарни оценки изготвени от лицензирани оценители.

Във връзка с гореизложеното предлагам да обсъдите и приемете следното

                                                                                                                                  Проекто

Р Е Ш Е Н И Я :

           

І.Общински съвет Момчилград на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9,  чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.49 и чл.50 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  реши:

1.Актуализира Раздел ІІІ. Г. Продажби на имоти-частна общинска собственост на собственици на законно построени жилищни и нежилищни сгради от Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград през 2024 година с нов имот под №2 „Продажба на  застроен Поземлен имот с идентификатор 36350.10.904 по КККР на с.Карамфил, одобрен със заповед № РД-18-466 от 06.10.2017г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 3120 кв.м., трайно предназначение на територията:земеделска,  НТП-друг вид поземзлен имот без определено стопанско презназначение, девета категория,актуван с  АЧОС № 4721/04.09.2023г., вписан в службата по вписвания дв.вх.№2685, 2686 от 07.09.2023година.

2.Дава съгласие Кольо Евгениев Енчев с постоянен адрес гр.Крумовград, ул.”Трети март” № 17 ,   собственик  съгласно нот.акт №156, т.ІІІ, рег.№2335, д.556 от 2016г. на законно изградени Сграда с идентификатор 36050.10.904.1 със застроена площ 105 кв.м.  на два етажа, предназначение: селскостопанска сграда, Сграда с идентификатор 36050.10.904.2 със застроена площ 90 кв.м.  на един етаж, предназначение: сграда за водоснабдяване и/или канализация Сграда с идентификатор 36050.10.904.3 със застроена площ 26 кв.м.  на един етаж, предназначение: сграда за водоснабдяване и/или канализация да придобие право на собственост  върху застроен Поземлен имот с идентификатор 36350.10.904 по КККР на с.Карамфил, одобрен със заповед № РД-18-466 от 06.10.2017г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 3120 кв.м., трайно предназначение на територията:земеделска,  НТП-друг вид поземзлен имот без определено стопанско презназначение, девета категория,актуван с  АЧОС № 4721/04.09.2023г., вписан в службата по вписвания дв.вх.№2685, 2686 от 07.09.2023година.

            3.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост ОбС одобрява  оценката изготвена от лицензиран оценител  в размер на   5076  лв. Сделката не  се облага с ДДС.

            4.Възлага на кмета на общината на основание чл.35, ал.6 от ЗОС и във връзка с чл.50   от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  да издаде заповед и сключи договор за продажба на имота  по т.1 и т.2.

            Приложение:- АЧОС № 4721/04.09.2023г.

                                    - нот.акт №156, т.ІІІ, рег.№2335, д.556 от 2016г. 

                                    - скица.

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

 

Съгласували:

                      1. ___________(арх.Ю.Налбант)

                       2. ___________(адв.Д Хабиб)

                       3.___________ (Айхан Осман- зам.кмет)

                     4.___________ (М.Мехмед- н-к отдел «ФСД»)

 

 

Изготвил:

Зехра Дурмуш, спец.”ОС”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос