Докладна записка

ОТНОСНО:  Вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните оценки

                             на имоти включени в  Програмата за управление и разпореждане с имоти- 

                            общинска собственост през 2024 година

                                             

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С Ваше Решение № 15 по протокол №1 от заседание на Общински съвет-Момчилград, проведено на  30.01.2024 г. беше приета Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград през 2024 г.

Имотите, които предлагаме да бъдат продадени са включени в Раздел ІІІ.Б.” Имоти, които община Момчилград има намерение да продаде” от програмата и се намират в с.Соколино, община Момчилград.

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, продажба на имоти –общинска собственост се извършва след решение на общински съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост  пазарните цени на имотите и вещните права се определят от общинския съвет, въз основа на пазарни оценки изготвени от лицензирани оценители.

Освен това съгласно чл.52, ал.5, т.1 от ЗМСМА при разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място с решението  за разпореждане общинския съвет определя не по-малко от 30 на сто от постъпленията  от продажба на нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за  основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното кметство.

Във връзка с гореизложеното  предлагам да обсъдите и приемете следното                                                                                                                                                         ПРОЕКТО

Р Е Ш Е Н И Е:

                                   

Общински съвет Момчилград на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.52, ал.5, т.1 от ЗМСМА,    чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество реши:

1.Да  се извърши продажба чрез  публичен търг с тайно наддаване на следните общински имоти, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот І (първи), пл.сн.№121 (сто двадесет и първи), кв.1 (първи) по действащия ПУП на с.Соколино, одобрен със заповед № 232/28.11.1986г., целият с площ 640(шестстотин и четиридесет ) кв.м., актуван с АЧОС № 4936 от 05.02.2024 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№301 от 07.02.2024 година, включен в Програмата под №66.

1.2. Урегулиран поземлен имот ІІ (втори), пл.сн.№121 (сто двадесет и първи), кв.1 (първи) по действащия ПУП на с.Соколино, одобрен със заповед № 232/28.11.1986г., целият с площ 610(шестстотин и десет ) кв.м., актуван с АЧОС № 4937 от 05.02.2024 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№302 от 07.02.2024 година, включен в Програмата под №67.

 2. Одобрява пазарните оценки изготвени от лицензиран оценител  за имотите по т.1, както следва:

2.1. Урегулиран поземлен имот І (първи), пл.сн.№121 (сто двадесет и първи), кв.1 (първи) по действащия ПУП на с.Соколино, одобрен със заповед № 232/28.11.1986г., целият с площ 640(шестстотин и четиридесет ) кв.м., актуван с АЧОС № 4936 от 05.02.2024 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№301 от 07.02.2024 годинагодина в размер на 9 900 лв., без начислен ДДС.

2.2. Урегулиран поземлен имот ІІ (втори), пл.сн.№121 (сто двадесет и първи), кв.1 (първи) по действащия ПУП на с.Соколино, одобрен със заповед № 232/28.11.1986г., целият с площ 610(шестстотин и десет ) кв.м., актуван с АЧОС № 4937 от 05.02.2024 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№302 от 07.02.2024 година в размер на 9 400 лв., без начислен ДДС.

3.Възлага на кмета на общината да извърши всички действия по организацията и провеждането на търговете.

4.Възлага на основание чл.35, ал.6 и чл.48, ал.2 от НРПУРОИ кмета на общината да издаде заповед и сключи договори за покупко-продажба на имоти по т.1 от настоящото решение.

5. 30 % от постъпленията от продажбата  на имотите да се използват за финансиране на изграждането, за  основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на кметство с.Соколино.

            Приложение: 1. АЧОС №4936 от 05.02.2024г.  и скица;

                                    2. АЧОС №4837 от 05.02.2024г.  и скица;

                                   

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Съгласували:

                       1. ___________(адв.Д Хабиб)

                          2.____________ (А.Осман- зам.кмет)

                          3.___________ (М.Мехмед- н-к отдел «ФСД»)

Изготвил:

Зехра Дурмуш, спец”ОС”

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос