Докладна записка

ОТНОСНО: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с

                          имоти-общинска собственост през 2024 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Ваше Решение № 15 по протокол №1 от заседание на Общински съвет-Момчилград, проведено на  30.01.2024 г. беше приета Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград   през 2024 година.

            В Раздел VІІ. от приетата програма са включени обекти от първостепенно значение.

            С настоящата предлагаме да бъде допълнен горецитирания раздел с два броя нови обекта, а именно:

 Обект: „ Общински път / KRZ 1370, Груево-Летовник/ Летовник-Чомаково” и 

 Обект: „Общински път / І-5, Кърджали-Момчилград/-Балабаново-/ІІІ-508/”

 Във връзка с гореизложеното  предлагам да обсъдите и приемете следното                                                                                                                                                           ПРОЕКТО

                                                                                                                                    

                                                           Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет Момчилград на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост реши:

Актуализира  Раздел VІІ . «Обекти от първостепенно значение»  от Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград   през 2024 година с  нови обекти:

т.5. обект „ Общински път / KRZ 1370, Груево-Летовник/ Летовник-Чомаково”

т.6. обект: „Общински път / І-5, Кърджали-Момчилград/-Балабаново-/ІІІ-508/”

           

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Съгласували: 1. ___________(адв.Д Хабиб)

                       

                        2.____________ (А.Осман- зам.кмет)

                        3.___________ (М.Мехмед- н-к отдел «ФСД»)

Изготвил:

Зехра Дурмуш, спец. ”ОС”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос