Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на дарение на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор № 48996.500.21 по КККР на гр. Момчилград

                                      

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            Постъпило е заявление с вх. 7000-90/01.03.2024 г. от „Родопострой“ ООД, ЕИК 108074904, със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска“ № 45, представлявано от управителя Исмаил Ибрахим, с което от страна на дружеството се предлага Община Момчилград да придобие в собственост чрез дарение собствения на дружеството ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48996.500.21 (четиридесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, двадесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-275/03.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.02.2024 г., адрес на поземления имот: гр. Момчилград, местност „З-ще Момчлиград”, с площ 255 кв. м. /двеста петдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000197 /нула, нула, нула, сто деветдесет и седем/, при съседи: 48996.500.51.

Със заявлението няма поставени условия от дружеството - дарител. Видно от Договор за покупко-продажба на недвижим имот № РД54-17 от 20.04.2018 г., вписан с дв. вх. № 545 и вх. рег. № 545 от 30.04.2018 г., акт № 151, том II по описа на Служба по вписванията – гр. Момчилград дружеството „Родопострой“ ООД е собственик на горепосочения имот.

Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 4 от Закона за общинската собственост е необходимо  недвижимия  имот  да  бъде  допълнен  към  Програма  за  управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 г. в Община Момчилград, в раздел V. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване. С оглед на изпълнение на изискванията на чл. 34, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 7, ал. 1 от Наредбата за реда за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на община Момчилград, безвъзмездно придобиване от община на правото на собственост  върху недвижими  имоти, респ.  приемане на дарение от Кмета на община,  се  извършва  след  решение  на Общински съвет.

Във връзка с гореизложеното предлагам за обсъждане и приемане следните проекто –решения:

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ - ПЪРВО:

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 в изпълнение на стратегията по чл. 8, ал. 8 и ал. 10 от ЗОС и във връзка с чл. 5, ал. 1 от Наредбата за реда за  придобиване, управление и  разпореждане с общинско  имущество  на  Община Момчилград, Общински съвет Момчилград,

РЕШИ:

I. Допълва Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 г. в Община Момчилград, както следва:

В раздел V. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване да се добави следния имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48996.500.21 (четиридесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, двадесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-275/03.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.02.2024 г., адрес на поземления имот: гр. Момчилград, местност „З-ще Момчлиград”, с площ 255 кв. м. /двеста петдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000197 /нула, нула, нула, сто деветдесет и седем/, при съседи: 48996.500.51.

II. Възлага на Кмета на Община Момчилград да извърши всички необходими законови действия  по  влизане  в  законова  сила  на  допълнението  към  Програмата  за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 г. в Община Момчилград.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ - ВТОРО:

Общински съвет – Момчилград, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 3, вр. ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Община Момчилград,

РЕШИ:

I. Дава  съгласие  Община  Момчилград да  придобие  безвъзмездно  правото  на собственост върху следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48996.500.21 (четиридесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, двадесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-275/03.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.02.2024 г., адрес на поземления имот: гр. Момчилград, местност „З-ще Момчлиград”, с площ 255 кв. м. /двеста петдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000197 /нула, нула, нула, сто деветдесет и седем/, при съседи: 48996.500.51 и кмета на община Момчилград да приеме направеното от „Родопострой“ ООД дарение на подробно описания по-горе недвижим имот по реда и условията на чл. 61, ал.2 от Закона за наследството.

II. Да се сключи договор за дарение между „Родопострой“ ООД, ЕИК 108074904, със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска“ № 45, от една страна, като дарител и Община Момчилград, от друга страна, като надарен, на имота, описан в т. I.

III. Разноските по сделката са за сметка на Община Момчилград.

            С уважение,

            Илкнур Кязим Мюмюн

            Кмет на община Момчилград

            Съгласувал:_________

            адв. Динчер Хабиб

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос