Докладна записка

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на общината във връзка със закупуване на  лек автомобил и  камион  за сметопочистване и сметоизвозване

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

                       

                        В План-сметката по чл.66 от ЗМДТ за  2024 г., приета с Решение № 39 от Протокол № 5/21.12.2023 г. са предвидени РИОСВ-Хасково да ни възстанови 115 000 лв., които са предвидени за закупуване на транспортна техника и съдове за разделно събиране. С решение №39/19.02.2024г. на ОбС – Момчилград 57 640 лева от тази сума са предвидени за закупуване на тежкотоварен камион за нуждите на дейност „Чистота”, който да спомогне за оптимизиране на процесите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината. Тези средства са крайно недостатъчни за тази цел. С Решение № 1/08.01.2024 г. на РИОСВ-Хасково възстанови на общината  205 297 лв. Това са месечни обезпечения и отчисления по чл.60 , ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 за 2023 г. , които общината преведе на РИОСВ-Хасково до 30.11.2023 г.  Сумата постъпи през м.януари 2024 г. Тези средства могат да се разходват само за дейности свързани с управление на отпадъците на територията на община Момчилград. С разликата между предвидените и реално възстановените средства от РИОСВ – Хасково в размер на 90 297 лв. е необходимо да се увеличат и конкретизират разходите в дейност „Чистота”.

                          Също така за нуждите на общинска администрация е необходимо да се закупи лек автомобил, защото съществуващите автомобили за администрацията са амортизирани и често аварират в движение, което е често срещан проблем и създава опасности, в резултат на което  за тяхната поддръжка се изразходват много средства. Администрацията не е подновявала автомобилния си парк от 2008 г. Общината има намерение да проведе публичен търг  с обява в АОП за закупуване на 2 броя леки автомобила за нуждите на администрацията. В тази връзка предлагам да се направи актуализация на плана за КР и средствата да се вземат от заделения резерв.

              Ето защо предлагам да вземете следното

                                                                   ПРОЕКТО

РЕШЕНИЕ:

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от ЗПФ, чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, ОбС – Момчилград актуализира бюджета на общината, както следва:

1. По прихода на бюджета за местни дейности:

            - увеличава § 93-36 - друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) с  90297 лева.

2. В разходната част на бюджета за местни дейности:

- намалява § 0098 – резерв за непредвидени и неотложни разходи в дейност 998 „Резерв” с 90 000 лева;

- увеличава § 52-04 – придобиване на транспортни средства в дейност 122 „Общинска администрация” с 90 000 лева за още един брой лек автомобил;

- увеличава § 52-04 – придобиване на транспортни средства в дейност 623 „Чистота” с 90 297 лева за тежкотоварен камион.

            3. С така предложените изменения в бюджета да се актуализира поименния списък за Капиталови разходи за 2024 г.

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на Община Момчилград

Изготвил:……….          

         /Мерал Мехмед-

         Нач.отдел „ФСД“/

Съгласувал: ……………..…

         /инж.Алие Ибрахим-

            Зам.кмет/

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос