Докладна записка

ОТНОСНО: Предаване за управление  на изградените от община Момчилград В и К системи и съоръжения  - публична общинска собственост  на  „Асоциацията по В и К с обособена територия на „ВиК”, гр.Кърджали

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

Строеж „Изграждане на участък от нов водопровод и нова канализация по ПУП-ПР на град Момчилград с начало съществуващ водопровод и съществуваща канализация до ПИ № 48996.36.51 на гр. Момчилград, община Момчилград» е въведен в експлоатация с  Разрешение за ползване № ДК-07-КЖ-6/27.02.2024 год.  на началника на РДНСК гр.Кърджали .

С изграждането и  въвеждането му в експлоатация този строеж е добил и статута на публична общинска собственост на основание чл.19, ал.1, т.4, букви „а” и „б” от Закона за водите.

Съгласно §30 от ПЗР към ЗИД на ЗВ(в сила от 24.09.2009 г.), възлагането на дейностите по чл. 198о, ал.1 от Закона за водите се извършва на основание сключения Договор  от 17.03.2016 г. между председателя на Асоциацията по В и К и ВиК оператора на обособената територия  , съгласно решение на общото й събрание и решение на общинския съвет на община Момчилград.

         Съгласно чл.4.4, буква (в) ако АВиК или някой от нейните членове създаде или придобие по друг начин Публични активи след датата на влизане в сила на Договора, АВиК предоставя тези активи на Оператора и Операторът ги приема в срок от 60 дни, след като тези активи бъдат,  въведени в експлоатация в съответствие със Закона за устройство на територията и Наредбата за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; или  изцяло завършени, в случаите когато за активите не се съставя Протокол-образец 16 или не се издава разрешение за ползване съгласно действащото право.

По тези причини и на основание чл.17, във връзка с чл.13, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Момчилград, както и на основание чл.12, ал.4, във вр. с Чл.8, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, предлагам да вземете следното решение:

                                                                                                                                 

ПРОЕКТО

Р Е Ш Е Н И Е:

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 12, ал. 4 и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във вр. с чл. 17, чл. 13, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Момчилград и чл. 198б, т. 2, чл. 198о, ал. 1 и чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите, Общински съвет – Момчилград ПРЕДОСТАВЯ за управление следния строеж, ведно с всички съдържащи се в него активи:

«Изграждане на участък от нов водопровод и нова канализация по ПУП-ПР на град Момчилград с начало съществуващ водопровод и съществуваща канализация до ПИ № 48996.36.51 на гр. Момчилград, община Момчилград» на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД - гр.Кърджали“.

ІІ. УПЪЛНОМОЩАВА И ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Момчилград да изпрати уведомително писмо до „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - гр. Кърджали“ за строежа и включените в него активи, ведно със заверени копия на строителната документация, изготвена във връзка с изграждането на активите, в това число: Протокол – образец 16; екзекутиви; технически паспорти; инструкции за експлоатация; гаранционни срокове и всякаква друга налична техническа документация.

III. УПЪЛНОМОЩАВА Председателя на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - гр. Кърджали“ да предостави строежа и включените в него активи, ведно с цялата документация на „ВиК“ ООД – гр. Кърджали за изпълнение на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация и предоставяне на ВиК услуги на гражданите, по реда на сключеният между тях Договор по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.

         IV. УПЪЛНОМОЩАВА И ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Момчилград да подпише съответните документи за предаване на строежа и включените в него активи.

 

 

 

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

     

Изготвил :

инж.Алие Ибрахим- зам.кмет

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос