Докладна записка

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ

                   

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            С Решение №3 по протокол №8 от 09.08.2023 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията  при община Момчилград е разгледан и приет изработения  ПУП за обект „ПУП-ИПРЗ за УПИ V, кв. 66 по плана на гр. Момчилград (ПИ с идентификатор 48996.104.418 по КККР на гр. Момчилград).

С Решение № 109, т. 1 по протокол № 11 от 07.09.2023 г. на ОбС-Момчилград е одобрен  подробен устройствен план –изменение  на план за регулация и застрояване и план за изменение на улична регулация за УПИ V, като се обособяват нови  УПИ VІІ, кв.66, УПИ ХІХ 418,355 за смесена  устройствена зона и УПИ ХХ355,298 за гаражи в кв.100.

Изготвен е проект за изменение на кадастралната карта,съгласно който се отнемат 307 кв.м. от ПИ с идентификатор 48996.104.418, собственост на Сунай Халил Ммюмюн  за улица с проектен идентификатор 48996.104.434 и 10 кв.м. от ПИ с идентификатор 48996.104.418, собственост на Сунай Халил Мюмюн за друг вид производствен складов терен с проектен идентификатор 48996.104.433, като с Решение №109, т.2 от протокол №11 от 07.09.2023г. същите са обявени за публична общинска собственост.

От поземлен имот с идентификатор 48996.104.355, собственост на общината се отнемат 471 кв.м. и се обособява поземлен имот с проектен идентификатор 48996.104.436 и 45 кв.м. поземлен имот с идентификатор 48996.104.355 и се обособява поземлен имот с идентификатор 48996.104.437, като  с Решение №109, т.2 от протокол №11 от 07.09.2023г. същите са обявени за частна общинска собственост.

С т.3 от  Решение №109, от протокол №11 от 07.09.2023г. е обособен поземлен имот с проектен идентификатор 48996.104.435 с площ 565 кв.м.-частна собственост на Сунай Халил Мюмюн и обособяване на поземлен имот с проектен  идентификатор 48996.104.436 в режим на съсобственост  на 317/471 ид.части от имота на Сунай Халил и 154/471 ид.части от собствеността на общината.

           

С оглед гореизложеното предлагам да обсъдите и  приемете следното

                                                                                                                                               Проекто-

РЕШЕНИЕ:

            1.Общински съвет – Момчилград на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и във връзка с чл.43, ал.1,т.9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и при условията на чл.19 от Закона за задълженията и договорите, реши:

1. Актуализира  Раздел ІІІ .Б. «Имоти, които община Момчилград има намерение да продаде»  от Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград   през 2025 година с  нов имот под

№.68.”Продажба на ПИ с проектен идентификатор 48996.104.436 с площ 471 кв.м., предаващ се към УПИ XIX-418,355, кв. 100 по ПУП на гр. Момчилград.”

            2.Дава съгласие да бъде сключен предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху имота в обхвата на разработката, приета с Решение  №3 по протокол №8 от 09.08.2023г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията между община Момчилград и Сунай Халил Мюмюн с цел изкупуване на поземлен имот с проектен  идентификатор 48996.104.436 с площ 471 кв.м., предаващ се към УПИ XIX-418,355, кв. 100 по ПУП на гр. Момчилград (представляващ поземлени имоти с проектни идентификатори 48996.104.435, с площ 565 кв.м. и 48996.104.436 с площ 471 кв. м.).

           1.1.Общински съвет-Момчилград одобрява пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител в размер на 14 800 лв за предаващият се поземлен имот с проектен  идентификатор 48996.104.436 с площ 471 кв.м.

            1.2. Сунай Халил Мюмюн да прехвърли на Община Момчилград правото на собственост върху поземлен имот с проектен идентификатор 48996.104.434 с площ 307 кв.м. попадащ в улица съгласно изготвения и одобрен ПУП-ИПРЗ и поземлен имот с проектен идентификатор 48996.104.433 с площ 10 кв.м. на, попадащ в УПИ VІІ на  цена изготвена от лицензиран оценител  в размер на 10 000 лв.

            3. Сунай Халил Мюмюн да доплати 4800 лв. на Община Момчилград, представляваща разликата в цената вследствие взаимно предаваните по регулация между страните части от имоти, респективно стойността на придобитите в повече от него 154 кв. м., в едномесечен срок след влизане в сила на решението на Общински съвет.

            4. Окончателният договор за прехвърляне на собствеността върху описаните недвижими имоти да се сключи в срок до един месец след сключване на предварителния договор и заплащане от страна на Сунай Халил Мюмюн на сумите по предходната точка.

           

            Приложение: извадка от ПУП-ИПР

                                    Скица-проект – 3бр.

Проект на предварителен договор

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Изготвил:

арх.Ю.Налбант

3.На основание чл.6, ал.1 от ЗОС Общински съвет-Момчилград обявява  поземлен имот с идентификатор 48996.36.46 с проектна площ 153 кв.м от публична в частна общинска собственост.

            4.На основание чл.37, ал.6, т.2 от ЗОС Общински съвет-Момчилград дава съгласието си да бъде учредено безвъзмездно право на строеж за изграждане на параклис в ПИ с идентификатор 48996.36.46 по Кадастралната карта на гр.Момчилград, целият с площ 153 кв.м. в полза на Църковно настоятелство «Св.Цар Борис І Михаил» гр.Момчилград, сред приключване на прецедурата по промяна предназначението.

5. Възлага на Кмета на Община Момчилград да извърши всички необходими действия по настоящото решение

Относно: Промяна предназначението на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 5, ал. 2 от НРПУРОС, предлагам за обсъждане и одобрение промяна предназначението на УПИ І-46, в кв. 8 поземлен имот № 46 с площ 870,00 кв.м, ведно с едноетажна масивна сграда със застроена площ 131,00 кв.м. и пристройка към кметството с две стаи със застроена площ 55 кв.м., по плана на с. Бели вир, махала Повиен, общ. Черноочене от публична в частна общинска собственост, актуван за публична общинска собственост с акт №7/17.07.1998 год. и акт №8/17.07.1998 год.
Мотив:
Във връзка с оптимизация и по-ефективното използване на общинския сграден фонд на територията на кметство- с. Бели вир , както и за подобряване на социално-битовите условия на работещите, с моя Заповед №226/31.05.2017г., административна единица- Кметство с. Бели вир преместих в сградата на нефункциониращото училище находяща се в същото населено място. Имотът в махала Повиен, с. Бели вир с административна сграда е актуван като публична общинска собственост с Акт №7/17.07.1998 г. и Акт №8/17.07.1998 г.-кметсво. Сградата е амортизирана, неизползваема и обезопасена.
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост имотите публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС ( за изпълнение фукнциите на органите на местната администрация или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение), се обявяват от Общинския съвет за частна общинска собственост.

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 5, ал. 2 от НРПУРОС, променя предназначението на УПИ І-46, в кв. 8 поземлен имот № 46 с площ 870,00 кв.м, ведно с едноетажна масивна сграда със застроена площ 131,00 кв.м. и пристройка към кметството с две стаи със застроена площ 55 кв.м., по плана на с. Бели вир, махала Повиен, общ. Черноочене от публична в частна общинска собственост.

ОТНОСНО: Промяна на характера на собствеността от публична в частна за имот в село Ночево

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Моля за решение за промяна във вида собственост и корекция в акта за общинска собственост на имот в село Ночево, община Черноочене,област Кърджали,
Мотиви:
• съгласно протокол от 11.01.2018г. на комисия назначена със заповед № 7/11.01.2018 г. за бившето Начално училище в с. Ночево, община Черноочене, актувано с Акт за публична общинска собственост №420 от 29.06.2007 г., находящо се в урбанизирана територия на с. Ночево, с площ 2944.00 кв. м., застроен с едноетажна полумасивна сграда с площ 243.00 кв.м., е установено като негодна за ползваме и застрашена от самосрутване, представляваща опасност за живота и здравето на гражданите и нефункционираща по предназначение.
• съставен е констативен протокол от 25.06.2018 г. на комисия назначена със заповед №10/15.01.2018 г. за премахване на застрашената от самосрутване сграда и съставяне на протокол за получените от развалянето на сградата материали.
Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 /за изпълнение функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение/ и съгласно чл.5, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост с решение.
Във връзка с гореизложеното за имот представляващ двор на бившето начално училище с площ 2944.00 кв. м., застроен с едноетажна полумасивна сграда с площ 243.00 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост №420 от 29.06.2007 г., прилагам:
• Заповед №7/11.01.2018 г. – за назначаване на комисия за оглед на сградата на Начално училище в с. Ночево;
• Констативен протокол от 11.01.2018 г. за установяване състоянието на сградата;
• Заповед №10/15.01.2018 г. за премахване и съставяне на протокол за получените от развалянето на сградата материали;
• Констативен протокол от 25.06.2018 г. за установяване на материалите от премахването на сградата.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е :

На основание на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл.5, ал. 2 от НРПУРОС обявява за частна общинска собственост поземлен имот в с. Ночево, община Черноочене, актувано с Акт за публична общинска собственост №420 от 29.06.2007 г., находящо се в урбанизирана територия на с. Ночево, с площ 2944.00 кв. м., находящ се в урбанизираната територия на с. Ночево и да се състави за имота нов акт за частна общинска собственост

ОТНОСНО: Промяна на характера на собствеността от публична в частна за имот в село Ночево

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Моля за решение за промяна във вида собственост и корекция в акта за общинска собственост на имот в село Ночево, община Черноочене,област Кърджали,
Мотиви:
• съгласно протокол от 11.01.2018г. на комисия назначена със заповед № 7/11.01.2018 г. за бившето Начално училище в с. Ночево, община Черноочене, актувано с Акт за публична общинска собственост №420 от 29.06.2007 г., находящо се в урбанизирана територия на с. Ночево, с площ 2944.00 кв. м., застроен с едноетажна полумасивна сграда с площ 243.00 кв.м., е установено като негодна за ползваме и застрашена от самосрутване, представляваща опасност за живота и здравето на гражданите и нефункционираща по предназначение.
• съставен е констативен протокол от 25.06.2018 г. на комисия назначена със заповед №10/15.01.2018 г. за премахване на застрашената от самосрутване сграда и съставяне на протокол за получените от развалянето на сградата материали.
Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 /за изпълнение функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение/ и съгласно чл.5, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост с решение.
Във връзка с гореизложеното за имот представляващ двор на бившето начално училище с площ 2944.00 кв. м., застроен с едноетажна полумасивна сграда с площ 243.00 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост №420 от 29.06.2007 г., прилагам:
• Заповед №7/11.01.2018 г. – за назначаване на комисия за оглед на сградата на Начално училище в с. Ночево;
• Констативен протокол от 11.01.2018 г. за установяване състоянието на сградата;
• Заповед №10/15.01.2018 г. за премахване и съставяне на протокол за получените от развалянето на сградата материали;
• Констативен протокол от 25.06.2018 г. за установяване на материалите от премахването на сградата.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е :

На основание на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл.5, ал. 2 от НРПУРОС обявява за частна общинска собственост поземлен имот в с. Ночево, община Черноочене, актувано с Акт за публична общинска собственост №420 от 29.06.2007 г., находящо се в урбанизирана територия на с. Ночево, с площ 2944.00 кв. м., находящ се в урбанизираната територия на с. Ночево и да се състави за имота нов акт за частна общинска собственост

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос