Докладна записка

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 01.02.2024г.  постъпи  заявление от г-н Р. С.  на 64 години от с. Татул.

Г-н Садък, страда от злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област. Направена му е операция в клиника по хирургиия „Каспела“, гр. Пловдив, на 14.12.2024г.

Предсоят  му периодични пътувания за прегледи, изследвания и продължаване на лечението му.

            Лицето се нуждае от парични средства, за да посрещне тези разходи.

Във връзка с разходите, които ще направи, г-н Садък се обърна към община Момчилград за финансово подпомагане.

Предвид гореизложеното, предлагам на вниманието Ви да обсъдите и приемете следното

                                                                                                                                                      проекто

                                                                     Решение:

Общински съвет Момчилград дава съгласието си за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на една минимална работна заплата от 933,00 лв на лицето: Г-н Р. Садък  от с. Татул.

          

             С уважение,

ИЛКНУР КЯЗИМ

Кмет на община Момчилград

           

            Съгласували:                                                

            Гюлюзар Исмаил        ………

Заместник-кмет

             Изготвил:                                                     

            Хасан Мехмед            ………

Ст. експерт „СДЗ“

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос