Докладна записка

Относно: Издаване на запис на заповед от община Момчилград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4  „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на „Местна инициативна група - общини Момчилград и Крумовград“

           

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

„Местна инициативна група - общини Момчилград и Крумовград“ е одобрена със заповед на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014–2020 г. № РД-79-710/26.09.2016 г. за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

            За средствата по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за периода на прилагане на стратегията,  съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 от наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., МИГ следва да подаде заявка за авансово плащане всяка година след одобрение на планираните дейности и разходи.  Авансовото плащане се извършва ежегодно в размер на 50 на сто от стойността на одобрения годишен бюджет.

Утвърденият бюджет на „Местна инициативна група - общини Момчилград и Крумовград“, за периода до 30.06.2024 г., със заповед на заместник-министъра на земеделието и ръководител на УО на ПРСР  № РД 09-311/25.03.2024 г. е в размер на 104 855,92 лв.

Във връзка с гореизложеното „МИГ – общини Момчилград и Крумовград“ трябва да представи пред Държавен фонд „Земеделие“ запис на заповед в размер на 100 % от стойността авансовото плащане, издадено от публичноправен орган в размер на 52 427,96 лв.

В тази връзка са необходими решения на Общинските съвети за одобряванена запис на заповед в размер на 100 %  - 50 % от община Момчилград и 50 % от община Крумовград или 26 213,98 лева от община Момчилград и 26 213,98 лева от община Крумовград. 

        Публичноправният орган за МИГ са общините Момчилград и Крумовград. В тази връзка е необходимо всяка от общините да издаде запис на заповед в полза на ДФЗ – РА в размер 26 213,98   лева, което е 50% от искания аванс.

Срокът за предявяване на плащанията при записа на заповед трябва да покрива срока за изпълнение на годишния бюджет, за който се отнася авансовото плащане, удължен с 6 месеца или до 30 юни на календарната година, следваща съответната календарна година от изпълнението на стратегията, за която е подадена заявка за авансово плащане.

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заповед на ръководителя на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014–2020 г. № РД-79-710/26.09.2016 г. за предоставени безвъзмездни средства на „Местна инициативна група - общини Момчилград и Крумовград“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.“ и подписано споразумение за изпълнение на  стратегията за ВОМР № РД 50-190/29.11.2016 г. сключено между „МИГ - общини Момчилград и Крумовград“ и управляващите органи на ПРСР, ОПИК и ОПРЧР, предлагам Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

  • Упълномощава кмета на  община Момчилград Илкнур Кязим Мюмюн да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на календарната 2020 година в  размер  на  26 213,98 лева  (двадесет и шест хиляди двеста и тринадесет лева и 0,98 стотинки) за обезпечаване на 50 % от заявения размер на авансово плащане на „Местна инициативна група - общини Момчилград и Крумовград“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по споразумение № РД 50-190/29.11.2016 г.  по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ сключено  между „МИГ - общини Момчилград и Крумовград“ и управляващите органи на ПРСР, ОПИК и ОПРЧР.

  • Възлага на кмета на Община Момчилград да подготви необходимите документи и ги предостави на „МИГ - общини Момчилград и Крумовград“, който от своя страна да ги представи пред ДФ „Земеделие” за получаване на авансовото плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

                                                                      

С уважение,

ИЛКНУР КЯЗИМ

Кмет на Община Момчилград

                       

Изготвил:                                                                           

инж.Алие Ибрахим                                                        

/зам. кмет на Община Момчилград/

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос