Докладна записка

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 11.04.2024г.  постъпи  молба от г-жа Г. Е. Ю.,   на 61 години от с. Багрянка.

Г-жа Юмер,  заявява че съпругът й Ф. А.Ю. е починал във Белгия, и предстои транспортиране на тленните му останки.

Сумата, която е необходима за транспортните разходи е непосилна за нейното семейство.

            Лицето се нуждае от парични средства, за  покриване на  част от тези разходи.

Във връзка с разходите, които ще направи, г-жа Емин, се обърна към община Момчилград за финансово подпомагане.

Предвид гореизложеното, предлагам на вниманието Ви да обсъдите и приемете следното

                                                                                                                                                      проекто

                                                                     Решение:

Общински съвет Момчилград дава съгласието си за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на една минимална работна заплата от 933,00 лв на лицето: г-жа Г. Е. Ю.  от с. Багрянка.

          

             С уважение,

ИЛКНУР КЯЗИМ

Кмет на община Момчилград

           

            Съгласували:                                                

            Гюлюзар Исмаил                                          

Заместник-кмет

             Изготвил:                                                     

            Хасан Мехмед                                                           

Ст. експерт „СДЗ“

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос