Докладна записка

ОТНОСНО:  Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти- 

                            общинска собственост през 2024 г., вземане на решение за

                            разпореждане и одобряване на пазарните оценки им оценки

                            

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С Ваше Решение № 15 по протокол №1 от заседание на Общински съвет-Момчилград, проведено на  30.01.2024 г. беше приета Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград през 2024 г.

В Раздел ІІІ.Б. от приетата програма са включени общински имоти, които община Момчилград има намерение да продаде през 2024г.

Съгласно чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост Програмата може да бъде актуализирана през годината, поради което предлагам да бъде допълнен Раздел ІІІ.Б. с  нови имоти в село Звездел, община Момчилград.

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, продажба на имоти –общинска собственост се извършва след решение на общински съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост  пазарните цени на имотите и вещните права се определят от общинския съвет, въз основа на пазарни оценки изготвени от лицензирани оценители.

Освен това съгласно чл.52, ал.5, т.1 от ЗМСМА при разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място с решението  за разпореждане общинския съвет определя не по-малко от 30 на сто от постъпленията  от продажба на нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за  основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното кметство.

Във връзка с гореизложеното  предлагам да обсъдите и приемете следното                                                                                                                                                         ПРОЕКТО

Р Е Ш Е Н И Е:

                                   

Общински съвет Момчилград на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.52, ал.5, т.1 от ЗМСМА,  чл.8, ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество реши:

1. Актуализира  Раздел ІІІ .б.Б «Имоти, които община Момчилград има намерение да продаде»  от Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград   през 2024 година с  нови имоти:

т.68. Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ (осми), пл.сн.№145 (сто четиридесет и пети), кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на с.Звездел, одобрен със заповед № 8 от 18.01.1988г., целият с площ 778(седемстотин седемдесет и осем ) кв.м., актуван с АЧОС № 5071 от 08.04.2024 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№818 от 09.04.2024 година

т.69. Незастроен урегулиран поземлен имот І (първи), пл.сн.№193 (сто деветдесет и трети), кв.24 (двадесет и четвърти) по действащия ПУП на с.Звездел, одобрен със заповед № 8 от 18.01.1988г., целият с площ 524(петстотин двадесет и четири ) кв.м., актуван с АЧОС № 5092 от 11.04.2024 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№916/15.04.2024 г.

2.Да  се извърши продажба чрез  публичен търг с тайно наддаване на следните общински имоти, както следва:

2.1. Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ (осми), пл.сн.№145 (сто четиридесет и пети), кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на с.Звездел, одобрен със заповед № 8 от 18.01.1988г., целият с площ 778(седемстотин седемдесет и осем ) кв.м., актуван с АЧОС № 5071 от 08.04.2024 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№818 от 09.04.2024 година

2.2. Незастроен урегулиран поземлен имот І (първи), пл.сн.№193 (сто деветдесет и трети), кв.24 (двадесет и четвърти) по действащия ПУП на с.Звездел, одобрен със заповед № 8 от 18.01.1988г., целият с площ 524(петстотин двадесет и четири ) кв.м., актуван с АЧОС № 5092 от 11.04.2024 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№916/15.04.2024 г.

 3. Одобрява пазарните оценки изготвени от лицензиран оценител  за имотите по т.2, както следва:

3.1. Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ (осми), пл.сн.№145 (сто четиридесет и пети), кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на с.Звездел, одобрен със заповед № 8 от 18.01.1988г., целият с площ 778(седемстотин седемдесет и осем ) кв.м., актуван с АЧОС № 5071 от 08.04.2024 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№818 от 09.04.2024 година в размер на 10 100 лв., без начислен ДДС.

3.2. Незастроен урегулиран поземлен имот І (първи), пл.сн.№193 (сто деветдесет и трети), кв.24 (двадесет и четвърти) по действащия ПУП на с.Звездел, одобрен със заповед № 8 от 18.01.1988г., целият с площ 524(петстотин двадесет и четири ) кв.м., актуван с АЧОС № 5092 от 11.04.2024 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№916 от 15.04.2024 година в размер на 6 800 лв., без начислен ДДС.

4.Възлага на кмета на общината да извърши всички действия по организацията и провеждането на търговете.

5.Възлага на основание чл.35, ал.6 и чл.48, ал.2 от НРПУРОИ кмета на общината да издаде заповед и сключи договори за покупко-продажба на имоти по т.2 от настоящото решение.

6. 30 % от постъпленията от продажбата  на имотите да се използват за финансиране на изграждането, за  основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на кметство с.Звездел.

            Приложение: 1. АЧОС №5071 от 08.04.2024г.  и скица;

                                    2. АЧОС №5092 от 11.02.2024г.  и скица;

                                   

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Съгласували:

                       1. ___________(адв.Д Хабиб)

                          2.____________ (А.Осман- зам.кмет)

                          3.___________ (М.Мехмед- н-к отдел «ФСД»)

Изготвил:

Зехра Дурмуш, спец”ОС”

Зехра Дурмуш, спец.„ОС”

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос