Докладна записка

ОТНОСНО:  Разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП-ИПР) за регулационни квартали №9, 5 и 14 по ПУП на с. Чуково, общ. Момчилград съгласно чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Поради възникнали инвестиционни намерения на Община Момчиград за отразяване на фактическото положение на общинска улица, както и разширяване на границите на гробищния парк в село Чуково, Община Момчилград е предприела действия по изготвяне на служебен ПУП-изменение на план за регулация на УПИ ХⅩІІ кв. 9, УПИ І и ⅠⅠ кв. 14 и УПИ І, ⅠⅠ, ⅠⅠⅠ-21 и ⅠV-21 кв. 5 по плана на Чуково, общ. Момчиград, одобрен със Заповед №158 от17.06.1988 г. и изменен със Заповед №РД19-07/06.01.2015 г. и Заповед №РД19-460/18.12.2019 г. на кмета на Община Момчилград.

Съгласно изготвения ПУП-ИПР се обособяват три нови урегулирани поземлени имоти:

- УПИ ХⅩV кв.9 – „за жилищни нужди” (УПИ ХⅩІІ кв. 9)

- УПИ ІV кв.14  – „за жилищни нужди” (УПИ І и ⅠⅠ кв. 14)

- УПИ VІ кв.5  – „за гробищен парк” (обединени УПИ І, ⅠⅠ, ⅠⅠⅠ-21 и ⅠV-21 кв. 5),

Както и отразяване на фактическото положение на изградена улица тангираща гробищния парк в регулационния план на населеното място.

Обобщено от гореописаните обстоятелства и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ и в условията на чл. 62 от ЗУТ, предлагам на вниманието Ви следния проект за решение:

„Общински съвет Момчилград разрешава на Кмета на Община Момчилград да възложи служебно изработване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП-ИПР) за УПИ ХⅩІІ кв. 9, УПИ І и ⅠⅠ кв. 14 и УПИ І, ⅠⅠ, ⅠⅠⅠ-21 и ⅠV-21 кв. 5 по плана на Чуково, общ. Момчиград, одобрен със Заповед №158 от17.06.1988 г. и изменен със Заповед №РД19-07/06.01.2015 г. и Заповед №РД19-460/18.12.2019 г. на кмета на Община Момчилград, както и на улична регулация с осови точки 10, 16, 21, 24, 29 и 48 съответно и границите на регулационни квартали №5, №9 и №14.”

Изготвил:

арх. Юсуф Налбант
Главен архитект на Община Момчилград

в условията на чл. 135, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от ЗУТ

Предлага:

ИЛКНУР КЯЗИМ

КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос