Предложение

ОТНОСНО: Приемане на дарение на Поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор № 48996.104.425 и Поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор № 48996.104.426 по КККР на гр. Момчилград и даване на съгласие за обявяване от публична в частна общинска собственост на проектен ПИ 48996.104.424 по КККР на гр. Момчилград

                                      

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            Постъпило е заявление с вх. 9400-1430/19.04.2024 г. от Райко Малинов Моллов от гр. Момчилград, ул. „Петко Войвода“ № 15, ет. 5, ап. 17, с което предлага Община Момчилград да придобие в собственост чрез дарение от негова страна на собствените му Поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор № 48996.104.425 /четиридесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и шест, точка, сто и четири, точка, четиристотин двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-275/03.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Момчилград, п. к. 6800 /шест хиляди и осемстотин/,  ул. „Отец Паисий” № 9 (девет), с площ 5 /пет/ кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 (десет) м./, при съседи на ПИ, съгласно скица-проект № 15-1292991-07.12.2023 г., изд. от СГКК – гр. Кърджали: № 48996.104.215; № 48996.104.352; № 48996.104.424 и № 48996.104.423 и Поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор № 48996.104.426 /четиридесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и шест, точка, сто и четири, точка, четиристотин двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-275/03.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Момчилград, п. к. 6800 /шест хиляди и осемстотин/,  ул. „Отец Паисий” № 9 (девет), с площ 5 /пет/ кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 (десет) м./, при съседи на ПИ, съгласно скица-проект № 15-1293005-07.12.2023 г., изд. от СГКК – гр. Кърджали: № 48996.104.213; № 48996.104.214; № 48996.104.347 и № 48996.104.423.

Със заявлението няма поставени условия от дарителя. Видно от Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 89, том I, рег. № 408, дело № 83 от 12.03.2005 г. по описа на нотариус Николай Бъчваров, вписан под № 416 на НК и с район на действие РС – Момчилград и с вх. рег. № 228/12.03.2005 г., акт № 153, том I, дело № 167/2005 г. по описа на Служба по вписванията – гр. Момчилград Райко Малинов Моллов е собственик на горепосочените имоти.

Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 4 от Закона за общинската собственост е необходимо  недвижимия  имот  да  бъде  допълнен  към  Програма  за  управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 г. в Община Момчилград, в раздел V. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване. С оглед на изпълнение на изискванията на чл. 34, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 7, ал. 1 от Наредбата за реда за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на община Момчилград, безвъзмездно придобиване от община на правото на собственост  върху недвижими  имоти, респ.  приемане на дарение от Кмета на община,  се  извършва  след  решение  на Общински съвет.

Целта на дарението е да се приложи регулацията по отношение на УПИ VIII, пл.сн. № 834, кв. 74 по плана на гр. Момчилград – собственост на Райко Малинов Моллов, поради което следва да му се прехвърли придаващият се към този имот по регулация Общински поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор № 48996.104.424 /четиридесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и шест, точка, сто и четири, точка, четиристотин двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-275/03.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Момчилград, п. к. 6800 /шест хиляди и осемстотин/,  ул. „Отец Паисий” № 9 (девет), с площ 27 /двадесет и седем/ кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при съседи на ПИ, съгласно скица-проект № 15-671434-21.06.2023 г., изд. от СГКК – гр. Кърджали: № 48996.104.352; № 48996.104.347; № 48996.104.423 и № 48996.104.425. Предвид обстоятелството, че Поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор № 48996.104.424 по КККР на гр. Момчилград е публична общинска собственост се налага първо същият да се обяви за частна общинска собственост за да може да се извърши действие на разпореждане с него.

ПИ с проектен идентификатор 48996.104.424 по КККР на гр. Момчилград представлява публична общинска собственост, но за него няма съставен акт за общинска собственост предвид разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОС, съгласно която за улици не се съставят актове за общинска собственост.

            Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС публична общинска собственост представляват имоти, чието предназначение е за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет. Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗОС имотите и вещите – публична общинска собственост, се обявяват от Общински съвет за частна общинска собственост, само когато са престанали да изпълняват предназначението си по чл. 3, ал. 2 от ЗОС.

Предвид изложеното, поради това, че проектен ПИ 48996.104.424 с площ 27 кв. м. по КККР на гр. Момчилград, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, с оглед на изменението на кадастралната карта на ПИ с идентификатор 48996.104.352 престава да има предназначението по чл. 6, ал. 1 от ЗОС, считам че същият може да се обяви за частна общинска собственост.

Във връзка с гореизложеното предлагам за обсъждане и приемане следните проекто –решения:

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ - ПЪРВО:

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 в изпълнение на стратегията по чл. 8, ал. 8 и ал. 10 от ЗОС и във връзка с чл. 5, ал. 1 от Наредбата за реда за  придобиване, управление и  разпореждане с общинско  имущество  на  Община Момчилград, Общински съвет Момчилград (НРПУРОИ),

РЕШИ:

I. Допълва Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 г. в Община Момчилград, както следва:

В раздел V. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване да се добавят следните имоти: Поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор № 48996.104.425 /четиридесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и шест, точка, сто и четири, точка, четиристотин двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-275/03.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Момчилград, п. к. 6800 /шест хиляди и осемстотин/,  ул. „Отец Паисий” № 9 (девет), с площ 5 /пет/ кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 (десет) м./, при съседи на ПИ, съгласно скица-проект № 15-1292991-07.12.2023 г., изд. от СГКК – гр. Кърджали: № 48996.104.215; № 48996.104.352; № 48996.104.424 и № 48996.104.423 и Поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор № 48996.104.426 /четиридесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и шест, точка, сто и четири, точка, четиристотин двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-275/03.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Момчилград, п. к. 6800 /шест хиляди и осемстотин/,  ул. „Отец Паисий” № 9 (девет), с площ 5 /пет/ кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 (десет) м./, при съседи на ПИ, съгласно скица-проект № 15-1293005-07.12.2023 г., изд. от СГКК – гр. Кърджали: № 48996.104.213; № 48996.104.214; № 48996.104.347 и № 48996.104.423.

II. Възлага на Кмета на Община Момчилград да извърши всички необходими законови действия  по  влизане  в  законова  сила  на  допълнението  към  Програмата  за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 г. в Община Момчилград.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ - ВТОРО:

Общински съвет – Момчилград, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 3, вр. ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  на община Момчилград (НРПУРОИ),

РЕШИ:

I. Дава  съгласие  Община  Момчилград да  придобие  безвъзмездно  правото  на собственост върху следните недвижими имоти: Поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор № 48996.104.425 /четиридесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и шест, точка, сто и четири, точка, четиристотин двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-275/03.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Момчилград, п. к. 6800 /шест хиляди и осемстотин/,  ул. „Отец Паисий” № 9 (девет), с площ 5 /пет/ кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 (десет) м./, при съседи на ПИ, съгласно скица-проект № 15-1292991-07.12.2023 г., изд. от СГКК – гр. Кърджали: № 48996.104.215; № 48996.104.352; № 48996.104.424 и № 48996.104.423 и Поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор № 48996.104.426 /четиридесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и шест, точка, сто и четири, точка, четиристотин двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-275/03.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Момчилград, п. к. 6800 /шест хиляди и осемстотин/,  ул. „Отец Паисий” № 9 (девет), с площ 5 /пет/ кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 (десет) м./, при съседи на ПИ, съгласно скица-проект № 15-1293005-07.12.2023 г., изд. от СГКК – гр. Кърджали: № 48996.104.213; № 48996.104.214; № 48996.104.347 и № 48996.104.423 и кмета на община Момчилград да приеме направеното от Райко Малинов Моллов дарение на подробно описаните по-горе недвижими имоти по реда и условията на чл. 61, ал.2 от Закона за наследството.

II. Да се сключи договор за дарение между Райко Малинов Моллов от гр. Момчилград, от една страна, като дарител и Община Момчилград, от друга страна, като надарен, на имотите, описани в т. I.

III. Разноските по сделката са за сметка на дарителя.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ - ТРЕТО:

Общински съвет – Момчилград, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС Общински съвет-Момчилград

РЕШИ:

I. Обявява за частна общинска собственост ПИ с идентификатор 48996.104.424, с адрес: обл. Кърджали, общ. Момчилград, гр. Момчилград, с площ 27 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за второстепенна улица.

ІІ. Възлага и упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически, последващи законови действия по изпълнението на решението.

            С уважение,

            Илкнур Кязим Мюмюн

            Кмет на община Момчилград

            Съгласувал:_________

            адв. Динчер Хабиб

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос