Докладна записка

Относно: Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства на територията на община Момчилград

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

Предложените основни месечни възнаграждения са в съответствие с чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 от 14.04.2010 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности (Обн. в ДВ  бр.32 от 14.04.2010 г. и последни промени в бр. 62 от 5.08.2022 г.) при спазване на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Предвид гореизложените разпоредби на нормативни актове и възможностите на бюджета на общината, Ви предлагам да обсъдите и приемете следното ПРОЕКТ-

решение

  • На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 от 14.04.2010 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински съвет-Момчилград ОПРЕДЕЛЯ, считано от 01.01.2024 г. размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства на територията на община Момчилград, както следва:

Кмет на кметство

Основно месечно възнаграждение, лв.

1

с. Звездел, с. Груево и с. Соколино

1460,00

2

с. Конче, с. Нановица, с. Синделци, с. Карамфил, с. Неофит Бозвелиево, с. Пазарци, с. Птичар, с. Равен, с. Чайка, с. Прогрес, с. Багрянка, с. Джелепско, с. Лале, с. Седлари и с. Чуково

1370,00

3

с. Върхари, с. Загорско, с. Постник, с. Седефче, с. Ауста, с. Балабаново, с.Пиявец и с.Вряло

1330,00

4

с. Девинци, с. Садовица, с. Свобода, с. Чобанка, с. Биволяне и с. Кос

1210,00

5

с. Горско Дюлево, с. Гургулица, с. Плешинци, с. Кременец, с. Ралица и с.Татул

1100,00

  • Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1, се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер на 1 (един) % за всяка прослужена година, съгласно Вътрешните правила за работна заплата на Община Момчилград.
  • От начислените възнаграждения по т. 1 и т. 2 се правят удръжки за сметка на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон, както и удръжки, съгласно Вътрешните правила за работна заплата в община Момчилград.

С уважение,                                                                                    

ИЛКНУР КЯЗИМ

Кмет на община Момчилград

Изготвил:

            Мерал Мехмед                                              

Началник отдел „ФСД”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос