Докладна записка

ОТНОСНО: информация по чл.125 от Закона за публичните финанси за първото тримесечие  на 2024 г.

                

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

     

            Съгласно чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, кметът представя в общинския съвет актуализирано разпределение на променения бюджет на тримесечие.

      Към 31 март на настоящата година са направени следните промени по бюджета на общината:

- постъпили средства от Министерство на финансите за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от  I до ХII клас включително,  в общинските детски градини и училища за 2024 г. в  размер на 135 949 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени в увеличение на § 31-11 – обща допълваща субсидия, а в разходната част са отнесени за делегирани държавни дейности за учебни разходи: дейност „Неспециализирани училища“ – увеличение с 124 290 лева и  дейност „Детски градини„ – увеличение с 11 659 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за възнаграждения, осигурителни вноски и други плащания на кметски наместници в размер на 19 100 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени в увеличение на § 31-11 – обща допълваща субсидия, а в разходната част за делегирани държавни дейности са отнесени за възнаграждения, осигуровки и др.плащания в дейност „Общинска администрация”;

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 357 962 лева за субсидии за пътнически превози (95 227 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държавна д-ст „Др. дейности по    транспорта”), за компенсации на безплатни и с намалени цени пътувания (60 510 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държавна д-ст  „Други по социалното подпомагане“) и за безплатен превоз на ученици (202 225 лева отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати, осигуровки, материали, командировки в страната, вода горива и енергия на държавна дейност „Др.по образованието”).  По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на  565 181 лева за социална услуга „Асистенти за лична помощ”. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01 –трансфери между бюджети, в разхода са в държавна д-ст „Асистенти за лична помощ” за заплати, материали и осигуровки;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на  16 076 лева за  възнаграждения на приемни семейства и издръжка на децата, настанени в приемни семейства.

По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01 –трансфери между бюджети, в разхода са в държавна д-ст „Програми за закрила на детето” за заплати, материали, осигуровки, обезщетения и помощи;

            - постъпили средства от  Агенция по заетостта в  размер на 8 690 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати и осигуровки;

- постъпили средства по бюджетната сметка на Обединено счетоводство „Образование“ от ПУДООС в размер на 3 750 лева. По прихода на бюджета за делегирани държавни дейности  са отнесени по § 64-01, в разходната част са отразени в държавна дейност „Детски градини“ за материали;

- постъпили средства от ЦИК за възнаграждения и осигурителни вноски на ОИК – Момчилград. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01 –трансфери между бюджети, в разхода са в държавна д-ст „Държавни и общински служби и дейности по изборите” за заплати и осигуровки;

- директорът на СУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за външни услуги с 1 490 лева и увеличава  разходите за придобиване на компютри и хардуер  с 1 490 лева;

- постъпили средства от АПИ в размер на 33 251 лева за зимно поддържане. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” за външни услуги и текущ ремонт.

От началото на годината до 31.03.2024 г. по сметката за средства от ЕС на общината постъпиха средства по ОП „РЧР“ в изпълнение на проект „ПКСАСП“ (продължение на Приемна грижа), в размер на 311 лева, разпределени за  заплати и осигуровки  – местна дейност  „Програми за закрила на детето“.

За същия период на настоящата година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства по ОП „НОИР” ЕСФ, в изпълнение на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в размер на 921 лева, по проект „Подкрепа за приобщаващо образование”  – 2 420 лева за Детски градини и 2 268 лева за ОУ „Доктор П.Берон”. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки и материали съответно в  делегираните държавни дейности „Детски градини” и  „Неспециализирани училища“.

Към 31 март е актуализирана и сметката за средства от ЕС – Разплащателна Агенция със средствата в размер на 198 454 лева – по прихода на §63-01 и по разхода на местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” за текущ ремонт.

Предвид изложеното и  на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

                                                                                                                                            ПРОЕКТ-

Р Е Ш Е Н И Е :

          1. Общински съвет -  Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за  първо тримесечия на 2024 година  по Приложение №1 -  за бюджета и  Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

 Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Елена Вълчева, гл. експерт в ОА

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос