Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на годишния баланс на МБАЛ „Д-р С. Ростовцев ” ЕООД, гр. М-град и „Медицински център – МГ“ ЕООД гр.Момчилград за 2022 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

             Представям на Вашето внимание за разглеждане, обсъждане и отношение по годишния баланс и годишен доклад за дейността на МБАЛ „Д-р С. Ростовцев ” ЕООД, гр. Момчилград и „Медицински център – МГ“ – ЕООД за 2023 г.

 Предлагам да вземете следното:

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приемане годишния баланс на МБАЛ „Д-р С. Ростовцев ” ЕООД, гр. Момчилград и „Медицински център – МГ“ ЕООД за 2023 г.

С уважение,

Илкнур Кязим

кмет на Община Момчилград

Изготвил:

Мерал Мехмед

Началник отдел „ФСД“

 

 Приложение:

doc12.1Годишен_доклад_за_дейността_на_МБАЛ_2023_1.doc23.04.2024 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос