Докладна записка

Относно: Приемане на информация за дейността на народните читалища на територията на Община Момчилград за 2023 година и за изразходваните от бюджета средства.

Уважаеми дами и господа Общински съветници,

Съгласно Закона за народните читалища, председателите на читалищните настоятелства ежегодно представят в срок до 31 март, пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл. 26а, ал. 2  и за изразходваните от бюджета средства през 2023 г.

В Община Момчилград постъпиха докладите от всички действащи през 2023 г. народни читалища на територията на общината.

Въз основа на гореизложеното, предлагам Общинският съвет да приеме следното:

Проекто

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал.4, ал.5 и ал.6 от Закона за народните читалища Общински съвет – Момчилград приема информация за дейността на народните читалища на територията на Община Момчилград и за изразходваните от бюджета средства през 2023 г.

Приложение: Информация за дейността на народните читалища на територията на Община Момчилград и за изразходваните от бюджета средства през 2023 година.

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Изготвил:

Мюзейда Пашаллъ          

Началник на отдел „Хуманитарни дейности“

Съгласували:                                              

            Гюлюзар Исмаил                                           …………         дата: …………

Заместник-кмет

Изготвил:

            Мюзейда Пашаллъ                                        …………         дата: …………

             Началник на отдел „Хуманитарни дейности“

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос