Докладна записка

От Мерал Мехмед – Началник отдел „ФСД“/община Момчилград

          ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на Кмета на Общината и на Председателя на Общински съвет - Момчилград

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

                       

                    Съгласно чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба.

                     Общинският съвет определя размера на възнаграждението на Председателя на Общинския съвет в зависимост от определената продължителност на работното му време.

                     Имайки предвид гореизложеното, Ви предлагам да обсъдите и приемете следното ПРОЕКТО-

РЕШЕНИЕ:

  1. Общински съвет-Момчилград, на основание чл21, ал.1, т.5, чл.26, ал.1 и чл.38,

ал.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.5, ал.16 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности /Обр. В ДВ бр.32/14.04.2010 г. и последните промени в бр.62 от 05.08.2022 г./, определя основното трудово възнаграждение, считано от 01.01.2024 г., на Кмета на Община Момчилград – 5 300,00 лв. и Председателя на Общински съвет – Момчилград – 90 на сто от възнаграждението на Кмета на Общината.

  1. Към основните месечни възнаграждения, определени в т.1 се начисляват

допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер на 1 /един/ процент за всяка прослужена година, определен с Вътрешните правила за работна заплата на Община Момчилград.

  1. От начислените възнаграждения по т.1 и т.2 се правят удръжки за сметка на

осигурените лица за осигурителни вноски по |Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравно осигуряване, за данък, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон, както и удръжки, съгласно Вътрешните правила за работна заплата в община Момчилград.

  

С уважение,

Мерал Мехмед

Началник отдел „ФСД“/Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос