Докладна записка

ОТНОСНО: Гласуване на решения по дневен ред на заседание на Общото събрание „ В и К „ ООД, гр. Кърджали”

 

                 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Изпратена е покана за заседание на 22.05.2024 г. на Общото събрание на „ В и К „ ООД, гр. Кърджали при следния дневен ред:

             

 • Отчет на управителя за дейността на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали през 2023 г.
 • Приемане на годишния финансов отчет на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор.
 • Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г. да се отнесе към сметки „Резерви“ на дружеството.
 • Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали за 2023 г.
 • Одобряване на подписано Оперативно споразумение за изпълнение на
  Инвестиция 11 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на
  водоснабдителни и канализационни системи, включително пречиствателни станции за
  отпадъчни води за агломерациите между 5000 и 10 000 е.ж.“ (Програмата), съгласно
  Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3 на Постановление № 157 на Министерския съвет от
  2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за
  възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции,
  където като Партньор на Крайния получател - „Български ВиК холдинг“ ЕАД е
  определено „ВиК“ ООД, гр. Кърджали (Инвестицията), съгласно което средства в размер
  до 14 485 666,38 лв. (четиринадесет милиона четиристотин осемдесет и пет хиляди
  шестстотин шестдесет и шест лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС се предоставят
  на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали като краен получател (КП) за изпълнение на дейностите по инвестицията.
 • Възлагане на функциите по представителство в изпълнение на „Инвестицията“.
 • Разни.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с Покана на „ВиК“ООД, гр.Кърджали с вх. № 86 от 15.05.2024 г. за свикване на заседание на 22.05.2024 г. на Общото събрание на „ВиК  „ВиК“ ООД, гр. Кърджали,  Общински съвет Момчилград приема следния

 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:

           По точка 1 от дневния ред

 • Приема отчета на управителя за дейността на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали през 2023 г.

           По точка 2 от дневния ред

 • Приема годишния финансов отчет на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор.

           По точка 3 от дневния ред

 • Приема решението за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г. да се отнесе към сметки „Резерви“ на дружеството.

           По точка 4 от дневния ред

 • Приема отчета за дейността на Одитния комитет на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали за 2023 г.

По точка 5 от дневния ред

 • Одобрява подписано Оперативно споразумение за изпълнение на Инвестиция I1 „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5 000 и 10 000 е.ж." (Програмата), съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3 на Постановление № 157 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции, където като Партньор на Крайния получател - „Български ВиК холдинг" ЕАД, е определено „ВиК" ООД, гр. Кърджали, съгласно което средства в размер до 14 485 666,38 лв. (четиринадесет милиона четиристотин осемдесет и пет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС се предоставят на „ВиК" ООД, гр. Кърджали като краен получател (КП) за изпълнение на дейностите по инвестицията.

По точка 6 от дневния ред

 • Възлага на Управителя, при необходимост, да подписва допълнителни
  споразумения, анекси и изменения на Оперативното споразумение, в т.ч. изменение на размера на инвестицията, при спазване на принципите на добро финансово управление, приложимото законодателство и на подписаното Оперативно споразумение.
 • Възлага на Управителя да подпише споразумение с водещия краен получател

(ВКП) „Български ВиК холдинг“  ЕАД за изпълнение на дейностите по „Инвестицията“,

включително, но не изчерпателно, относно видове дейности и срокът им за изпълнение,

съфинансиране и др., при спазване на принципите на добро финансово управление,

приложимото законодателство и на подписаното Оперативно споразумение и негови

допълнителни споразумения, анекси и изменения.

 • Възлага на Управителя, при необходимост, да подпише допълнително

споразумение за изпълнение на дейностите по Инвестицията към Договор от 17.03.2016 г.

 за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциация по ВиК на

обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали при спазване на

принципите на добро финансово управление, приложимото законодателство и на

подписаното Оперативно споразумение и негови допълнителни споразумения, анекси и

изменения.

2. УПЪЛНОМОЩАВА инж. Алие Ибрахим – зам.кмет на община Момчилград да представлява община Момчилград в извънредното общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД ,гр.Кърджали , насрочено на 22.05.2024 г. ,която да изрази становище и да гласува по целесъобразност и винаги  в полза на община Момчилград по обявения дневен ред на общото събрание .

С уважение ,

Кмет на община Момчилград: …………………………

                                                            (Илкнур Кязим )

 

Изготвил: ………………… инж А. Ибрахим-зам.кмет

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос