Докладна записка

        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

         

        В изпълнение на разпоредбите на чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.42, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Момчилград, предлагам на Вашето внимание за обсъждане и приемане одитираният  отчет за изпълнение на бюджета за  2023  г. С настоящата докладна представям  Одитен доклад № 0400301724 на извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Момчилград за 2023 г.

        Във връзка с гореизложеното, предлагам да вземете следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг и чл.42 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Момчилград, Общинският съвет

РЕШИ:

  • Приема одитираният отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г
  • Приема Годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг за 2023 година с нулеви параметри.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на Община Момчилград

ПРИЛОЖЕНИЯ:

pdfОДИТЕН_ДОКЛАД_2023.pdf 1705.2024 г.

docxотчет_31.12.2023-об.записка.docx17.05.2024 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос