Докладна записка

ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на поземлен имот, предаващ се

   по  силата на улична регулация към УПИ VІІІ,пл.сн.№835, кв.74

   по ПУП  на Момчилград и одобряване на пазарната му оценка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В общинска администрация постъпи искане с вх.№9400-2158 / 30.05.2023 г. от  Р. М. М.  с постоянен адрес гр.Момчилград, ул. ………. ………………………, с което заявява желание  за закупуване на  общинско място, предаващо  се по  силата на  регулация към УПИ VІІІ, пл.сн.№835, кв.74 по действащия ПУП на Момчилград.

Община Момчилград е собственик на Поземлен имот с идентификатор 48996.104.424 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Момчилград с площ 27 кв.м., предаващ се по  силата на  регулация към УПИ VІІІ,  пл.сн.№835, кв.74 по действащия ПУП на Момчилград за който има съставен АЧОС №5099/30.05.2024г., вписан в Службата по вписвания  вх.Рег.№1339/ 30.05.2024г.

Съгласно  нот.акт № 89, т.І, рег.№408, дело 83 от 2005 година Р. М. М.   е собственик на УПИ VІІІ,  пл.сн.№835, кв.74 по действащия ПУП на Момчилград (Поземлен имот с идентификатор 48996.104.423 по КККР на гр.Момчилград), одобрен със заповед № 367 от 12.12.1988г.

Имота, които предлагаме за продажба не е включен в Програмата за продажба на общинска собственост за 2024 година. Съгласно чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост Програмата може да бъде актуализирана през годината, поради което предлагам същият да бъде включен в нея.

На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост  пазарните цени на имотите и вещните права се определят от общинския съвет , въз основа на пазарни оценки изготвени от лицензирани оценители.

С оглед удовлетворяване искането,  моля да обсъдите и приемете следните

                                                                                                        Проекто

Р Е Ш Е Н И Я :

І. Общински съвет-Момчилград на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9  от ЗОС, чл.66а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост , реши:

 

1.Актуализира  Раздел ІІІ . Б. «Имоти, които община Момчилград има намерение да продаде»  от Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград   през 2024 година с нови имоти под

№72. Поземлен имот с идентификатор 48996.104.424 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Момчилград с площ 27 кв.м., предаващ се по  силата на  регулация към УПИ VІІІ,  пл.сн.№835, кв.74 по действащия ПУП на Момчилград ( Поземлен имот с идентификатор 48996.104.423 по КККР на гр.Момчилград) за който има съставен АЧОС №5099/30.05.2024г., вписан в Службата по вписвания  вх.Рег.№1339/ 30.05.2024г.

2.Дава съгласието си за продажба на  Поземлен имот с идентификатор 48996.104.424 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Момчилград с площ 27 кв.м., предаващ се по  силата на  регулация към УПИ VІІІ,  пл.сн.№835, кв.74 по действащия ПУП на Момчилград( Поземлен имот с идентификатор 48996.104.423 по КККР на гр.Момчилград) за който има съставен АЧОС №5099/30.05.2024г., вписан в Службата по вписвания  вх.Рег.№1339/ 30.05.2024г. на Р. М. М.  с постоянен адрес гр.Момчилград, ул.”Капитан Петко войвода” 15, вх.А, ет.V, ап.17 с пазарна оценка в размер на 1390 лв.

         3. На основание  чл.66а, ал. 2 от НРПУРОИ възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за продажба на имота.

         Приложение: АЧОС №5099/30.05.2024 г. и скица

                                нот.акт № 89, т.І, рег.№408, дело 83 от 2005 година

                              

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

 

Съгласували:

                      1. ___________(арх.Ю.Налбант)

                       2. ___________(адв.Д Хабиб)

                       3.___________ (Айхан Осман- зам.кмет)

                     4.___________ (М.Мехмед- н-к отдел «ФСД»)

 

 

Изготвил:

Мария Календжиева, гл.с пец. „ОС”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос