Покана

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

На 22.11.2019 г. /петък/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отпускане на еднократна социална помощ на жител на с. Плешинци, общ. Момчилград / А.М.С/
 2. Отпускане на еднократна социална помощ на жител на гр. Момчилград (Е.Е. М.).
 3. Съгласие за членство на председателя на Общински съвет – Момчилград в НАПОС на Република България.
 4. 4. Определяне на представители на община Момчилград в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
 5. Промяна в структурата на Общинска администрация – Момчилград, приета с Решение №180/22.12.2014 г. на Общински съвет – Момчилград.
 6. Определяне на основното месечно трудово възнаграждение на Кмета на община Момчилград и Председателя на общинския съвет.
 7. Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства на територията на община Момчилград.
 8. Информация по чл. 125 от Закона за публичните финанси за третото тримесечие на 2019 г.
 9. Актуализация на плана за поименно разпределение на капиталовите разходи
 10. Избор на временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Момчилград, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
 11. Избор на членове на Постоянни комисии при Общински съвет –Момчилград
 12. Други.
 13. Питания.

С уважение,

Eрсин Юмер  (П)

Председател на ОбС

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос