Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

            На 23.03.2020 г. (понеделник) от 10.00 часа в ГОЛЯМАТА ЗАЛА на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:               

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Издаване на запис на заповед от община Момчилград в полза на ДФ „Земеделие” – РА, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на „МИГ –общини Момчилград и Крумовград”.
 2. 2. Отпускане на еднократна финансова помощ на А. А. Юмер от гр. Момчилград
 3. Отпускане на еднократна финансова помощ на С. Х. Емин от гр. Момчилград.
 4. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Момчилград и неговите постоянни комисии за първото и второто полугодие на 2019 година.
 5. Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината.
 6. Даване съгласие за делба на имот – общинска собственост с цел отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта на землище Свобода, община Момчилград.
 7. Продажба на земя- частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда (Рущи Салиф).
 8. Вземане решение за продажба на общински жилищни имоти, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Момчилград през 2020 г. и одобряване на пазарните им оценки (Родопска къща с. Синделци).
 9. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2020 г., вземане на решение за разпореждане с имот по §4 от ЗСПЗЗ и одобряване на пазарната му оценка.
 10. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2020 г. („Кооперативен пазар”)
 11. Промяна на характера на собствеността от публична в частна за недвижим имот в село Пиявец, община Момчилград.
 12. Вземане на решение за продажба на ЗЗ, включени в Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти – общинска собственост през 2020 г. и одобряване на пазарните им оценки.
 13. Одобряване на пазарни оценки на поземлени имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2020 г. , за който има решение за продажба.(ПИ по §4 от местност Мамулица )
 14. Определяне на броя, вида и местонахождението на общинските жилища по своето предназначение.
 15. Вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарни оценки на имоти, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2020 г.
 16. Одобряване на пазарни оценки на имоти – частна общинска собственост (училищни сгради), включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2020 г., за който има решение за продажба.
 17. Одобряване на пазарни оценки на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2020 г., за който има решение за продажба (кв. Гаголлар, с. чайка, с. Нановица, Карамфил, Вряло, Птичар, Равен, Балабаново, с. Соколино).
 18. Одобряване на пазарни оценки на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2020 г., за който има решение за учредяване право на строеж (ул. „Гюмюрджинска”).
 19. Даване на предварително съгласие за прокарване на ел. трасе до ПИ с идентификатор 18126.4.81 по КККР на с. Гургулица през ПИ – публична общинска собственост в полза на Бедри Халибрям за инвестиционни намерения.
 20. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответно схеми на техническата инфраструктура за поземлен имот №501.40, в местност „Мамулица”, землище Момчилград, с ЕКАТТЕ 48996, община Момчилград, собственост на Метин Салихибрахим Хасан и одобряване на съответното задание за проектиране, във връзка с промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането му за жилищни функции.
 21. Приемане на Доклад и попълнен въпросник за състоянието на СФУК за 2019 г. в МБАЛ „Д-р С. Ростовцев” ЕООД, гр. Момчилград
 22. Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023 г. на община Момчилград.
 23. Други:
 24. 24. Питания.

С уважение,

Ерсин Метин,

Председател на ОбС

            ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

19.03.2020 г. – ЧЕТВЪРТЪК

13.30 часа по т. 21 и т. 22 от Проекто – дневния ред

1.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

14.00 часа по т. 3,  21, 22  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

15.00 часа по т.21 и т. 22  от Проекто – дневния ред

3.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

16.00 часа по т. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21 и т. 22

от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Бюджет, финанси и икономика
 2. 20. 03. 2020 г. –ПЕТЪК

13.30 часа по т. 6, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 21 и т. 22 от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

14.30 часа по т. 4, 6, 11, 21  и т. 22 от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

15.30 часа по т. 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21 и т. 22 от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

ЗАБЕЛЕЖКА: Заседанията на ПК, както и заседанието на общинския съвет ще се проведат при спазване предписаните от здравните власти мерки за безопасност. Съветниците трябва да отстоят на разстояние от поне метър един от друг. За общинските съветници и общинските служители са осигурени предпазни маски за лице, ръкавици и дезинфектанти. Желателно е всеки да изполва  лични предпазни средства!

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос