Община Момчилград стартира набирането на заявления от кандидат-потребители на социални услуги и кандидати за работа

Община Момчилград стартира набирането на заявления от кандидат-потребители на социални услуги и кандидати за работа като лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници в Центъра за социални услуги към Община Момчилград.

Центъра за социални услуги е създаден по проект „Подкрепа за независим живот”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001 – 2.002 – 0089 – C001 по схема „Независим живот”. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

От услугите в Центъра ще могат да се възползват лица с увреждания и граждани над 65 години, които не могат да се обслужват сами.

За работа в центъра могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
•безработни лица;
• трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
• неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Срока за кандидатстване за ползване на услугите на Центъра, както и за работа като домашен помощник, социален асистент или личен асистент е от 18.01.2016г. до 12.02.2016г.

Заявления могат да се получат от стая 25 и стая 26 на 3 ет. от сградата на общинска администрация, както и от сградата, където се помещава Домашен социален патронаж.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос