Покана №1 от 22.01.2016г. за заседание на ОбС – Момчилград

П О К А Н А   №1

22.  01.  2016 г.

            На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ:

 

         На  29. 01. 2016 г. /петък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот” /бившия ресторант „Розари”/, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

               

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отпускане на еднократна социална помощ на Е. К. Ю.  от с. Птичар, общ. Момчилград.

2. Определяне на представители на община Момчилград в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали

3. Приемане на Отчет на МКБППМН за 2015 г. и план –програма за 2016 г.

4. Приемане на Отчет на Общински план за младежта за 2015 г. и Общински план за младежта за 2016 г.

5. Предложение за приемане на План – програма за развитието на детско –юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности и Календар за спортни и младежки дейности в община Момчилград през 2016 г.

6. Приемане на културен календар на община Момчилград за 2016 г.

7. Даване на съгласие за кандидатстване с проектни предложения по Проект „Красива България” 2016 г.

8. Решение за даване на съгласие за предоставяне на временна финансова помощ на СНЦ „МИГ – община Момчилград” за финансиране на дейностите по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”  от ПРСР 2014-2020 г., съгласно Договор за безвъзмездно финансиране №РД 50-175/07.12.2015 г. сключен между СНЦ „МИГ – община Момчилград”, МЗХ и ДФЗ – РА

9. Прилагане разпоредбите на чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за приемане на решение за изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на мери и пасища ПОС засягащи се от обект „Укрепване на републикански път ІІ -59 „Момчилград- Крумовград- Ивайловград” участък от км. 18+250 до км. 18+820”

10. Одобряване на ПУП - ПП за временен обходен път за обект„Укрепване на републикански път ІІ -59 „Момчилград- Крумовград- Ивайловград” участък от км. 18+540 до км. 18+820”

11. Разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ и съответните схеми на техн. инфраструктура за поземлен имот №006100, земл. с. Балабаново , ЕКАТТЕ 02292 м. „Кирезлик”, общ. Момчилград, собственост на Пламен Илиев Мароков, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона – Жм с ниско етажно жилищно застрояване.

12. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ 037006 в м. „Спа Корусу”, земл. Момчилград с ЕКАТТЕ 48996, собственост на Хасан Йълмаз, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона - Жм с ниско етажна застрояване.

13. Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПР, във връзка с обособяване на нова улица – тупик с начална осова точка намираща се между о.т. 450 и о.т.661 по ул. „Генерал Генев” и преминаваща през УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв. 107 по плана на гр. Момчилград, за да обслужва цитираните имоти и да осигури достъп за намиращите се в КВС ЗЗ.

14. Предложение за предоставяне на ЗЗ по реда на §27, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от ОПФ с признато право на възстановяване в стари реални съществуващи или възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал. 1 от ОСЗ.

15.Отчет за управлението и разпореждане с общинско имущество през 2015 година.

16. Актуализиране и предоставяне на пасища, мери и ливади – общинска собственост за индивидуално ползване от земеделски стопани и правила за ползването им.

17. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в община Момчилград за периода 2016-2019 г./Приложение – виж в CD! /

18. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград през 2016 г./Приложение – виж в CD! /

19. Приемане на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост за 2016 г./Приложение – виж в CD! /

20. Информация по чл. 125 от Закона за публичните финанси за четвъртото тримесечие на 2015 г./Приложения – виж в CD! /

21. Приемане на план-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2016 г. на община Момчилград.

22. Приемане бюджета на община Момчилград за 2016 г./Приложения – виж в CD! /

23. Други.

24. Питания.

 

С уважение,

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС - Момчилград

            ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

26. 01.  2016 г. –ВТОРНИК

.

14. 00 часа по т. 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 21 и т. 22

от Проекто - дневния ред

1.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

15. 30 часа по т. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21 и т. 22 

от Проекто - дневния ред

2.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

27. 01. 2016 г. – СРЯДА

13. 30 часа по т. 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21 и т. 22

от Проекто - дневния ред

1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

15. 00 часа по т. 10, 17, 18, 19, 21 и т. 22

от Проекто - дневния ред

2.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

16. 00 часа по т. 1, 2, 17, 18, 19, 21 и т. 22

от Проекто - дневния ред

3.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

28. 01. 2016 г. – ЧЕТВЪРТЪК

14. 30 часа по т. 17, 18, 19, 21 и т. 22

от Проекто - дневния ред

1.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

15.30 часа по т. 1, 3,  4, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21 и т. 22

от Проекто – дневния ред

2.ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос