Покана за заседание на Общински съвет - Момчилград

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

            На 30.09.2020 г. (сряда) от 10.00 часа в ГОЛЯМАТА ЗАЛА на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:        

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Момчилград и неговите постоянни комисии за първото полугодие на 2020 година.

            2. Избор на временна комисия за изготвяне на предложения за изменения и допълнения в Правилника за дейността на Общински съвет – Момчилград, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

           3. Кандидатстване на община Момчилград с проектно предложение по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.402-МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“  от стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ (вх. №184/21.08.2020г.)

            4. Кандидатстване на община Момчилград с проектно предложение по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.402-МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“  от стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“.(вх. №183/21.08.2020г.)

           5. Предаване за управление на изградените от община Момчилград В и К системи и съоръжения – публична общинска собственост на „Асоциацията по В и К с обособена територия на „В и К“, гр. Кърджали (вх. №177/07.08.2020г.).

           6. Предаване за управление на изградените от община Момчилград В и К системи и съоръжения – публична общинска собственост на „Асоциацията по В и К с обособена територия на „В и К“, гр. Кърджали (вх. №178/07.08.2020г.).

           7. Предаване за управление на изградените от община Момчилград В и К системи и съоръжения – публична общинска собственост на „Асоциацията по В и К с обособена територия на „В и К“, гр. Кърджали (вх. №190/11.09.2020г.).

            8. Даване на съгласие за продажба на дворно място, предаващо се по силата на улична регулация към УПИ ХХІV109, кв.70 по ПУП на Момчилград и одобряване на пазарната му оценка. (вх. №197/17.09.2020г.).

            9. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните им оценки.

            10. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

        11. Разрешение за изработване на проект за ПУП ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 86030.18.18 (10000 м2) по КККР на с. Върхари, общ. Момчилград – съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ. (вх. №206/17.09.2020г.).

        12. Разрешение за изработване на проект за ПУП ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 86030.18.20 (15628 м2) по КККР на с. Върхари, общ. Момчилград – съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ. (вх. №205/17.09.2020г.).

         13. Разрешение за изработване на проект за ПУП ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 86030.18.16 (15628 м2) по КККР на с. Върхари, общ. Момчилград – съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ. (вх. №204/17.09.2020г.).

         14. Разрешение за изработване на проект за ПУП ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 48996.39.154 (296 м2 по КК и 345м2 по документ за собственост) по КККР на гр. Момчилград – съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ. (вх. №203/17.09.2020г.).

         15. Разрешение за изработване на проект за ПУП ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 48996.78.20 (305м2) по КККР на гр. Момчилград, обл. Кърджали – съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ. (вх. №201/17.09.2020г.).

               16. Разрешение за изработване на проект за ПУП на съседни ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатори 02292.4.129 (3892 м2) и 02292.4.130(3908 м2) по КККР на с. Върхари, общ. Момчилград – съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ. (вх. №199/17.09.2020г.).

          17. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП за изместване на ел. трасе извън границите на урбанизираните територии с обхват на трасето попадащ върху ПИ с идент. №48996.39.79, 48996.39.83 и 39.84 по КККР на землище гр. Момчилград, обл. Кърджали – съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ. (вх. №198/17.09.2020г.).

        18. Разрешаване изработване на проект на ПУП – ПП за обект: „Разширение на водопроводната и канализационна мрежа по ул. 12-та ПИ 48996.502.9512 до ул. 13-та ПИ 48996.502.9513“ гр. Момчилград, общ. Момчилград. (вх. №207/18.09.2020г.).

                19. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП на част от урбанизирана територия с обхват на три рег. квартали (15,18 и 21) на с. Груево, общ. Момчилград – съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ. (вх. №202/17.09.2020г.).

20. Одобряване на ПУП за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания в рамките на ПИ18126.4.98 „ПУП – ПП за ПИ с идентификатор №18126.4.81, местност „Кара Бюк“ по КККР на земл. с. Гургулица, общ. Момчилград“, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. (вх. №200/17.09.2020г.).

             21. Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021 -2023 година на община Момчилград.

                22. Други.

                23. Питания.

ЗАБЕЛЕЖКА:Заседанията на ПК, както и заседанието на общинския съвет ще се проведат при спазване предписаните от здравните власти мерки за безопасност. Съветниците трябва да отстоят на разстояние от поне метър един от друг. За общинските съветници и общинските служители са осигурени предпазни маски за лице, ръкавици и дезинфектанти. Желателно е всеки да използва  лични предпазни средства!

С уважение,

Ерсин Метин, (П)|

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

25.09.2020 г. –ПЕТЪК

13.30 часа по т. 1, 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и т. 20 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

                       14.15 часа по т. 3, 4, 8, 9 и т. 21 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Бюджет, финанси и икономика

              15.00 часа по т.3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 от Проекто – дневния ред

3ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

              16.00 часа по т. 3,  4 и т. 21 от Проекто – дневния ред

4. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

28.09.2020 г. – ПОНЕДЕЛНИК

                       13.30 часа по т. 5, 6, 7 и т. 21 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

              14.30 часа по т. 3, 4  и т. 21 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              15.30 часа по т. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и т.20  от Проекто – дневния ред

3. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Заседанията на ПК, както и заседанието на общинския съвет ще се проведат при спазване предписаните от здравните власти мерки за безопасност. Съветниците трябва да отстоят на разстояние от поне метър един от друг. За общинските съветници и общинските служители са осигурени предпазни маски за лице, ръкавици и дезинфектанти. Желателно е всеки да използва  лични предпазни средства!

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос