Покана за заседание на Общински съвет - Момчилград

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

     На 27.11.2020 г. (петък) от 10.00 часа в ГОЛЯМАТА ЗАЛА на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул.„Момчил войвода”№2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:        

ДНЕВЕН РЕД:

            1.Отпускане на еднократна социална помощ на Енвер Юсеин от с. Птичар, общ. Момчилград.

            2.Отпускане на еднократна социална помощ на Джевджет Мустафа Юмер от с.Соколино, общ. Момчилград.

             3.Отпускане на еднократна социална помощ на Енвер Ахмед от гр. Момчилград.

             4.Отпускане на еднократна социална помощ на Гергана Юсеин от гр. Момчилград.

             5.Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК - Кърджали“, определяне на мандат на представителя на община Момчилград, насрочено за 15.12. 2020 г.

        6.Приемане на решение за определяне на дейностите по предоставяне социалната услуга „Обществена трапезария“, която се финансира от Фонд „Социална закрила“ към МТСП, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

             7.Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни деца на територията на община Момчилград.

             8. Промяна на характера на собствеността от частна в публична за недвижим имот, находящ се в гр. Момчилград, ул. „Арда“ №1 с цел развитие на културната дейност.                                       

             9.Даване на съгласие за делба на имот – общинска собственост, находящ се в землището на с. Седлари, общ. Момчилград с цел осигуряване на достъп до УПИ VІІ, пл. сн. №100, пл. сн. №302 в кв. 3 по плана на с. Седлари, мах. Градинка, общ. Момчилград – собственост на Алиосман Осман.

            10.Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на ЗЗ за 2020/2021 г.

             11.Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда (Исмет Садък).

             12.Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда (Хафе Ахмед).

             13.Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните им оценки.

           14.Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 48996.78.21 (2007 м2) по КККР на гр. Момчилград, обл. Кърджали съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

        15.Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 48996.501.135 (488 м2) и 48996.501.136 (481 м2) по КККР на гр. Момчилград, обл. Кърджали съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

         16.Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП на урбанизирани територии с обхват ПИ 02292.4.163 с цел обособяване на два нови регулационни квартала №14 и15 по плана на с. Балабаново, общ. Момчилград с цел разширяване на границите на населеното място и обособяване на нови УПИ – на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ. 

             17.Промени в Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Момчилград.

             18.Информация по чл. 125 от Закона за публичните финанси за третото тримесечие на 2020 г.  

             19.Втора актуализация на плана за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2020 г. на община Момчилград.

             20.Промяна на предназначението на УПИ І, в кв. 16 по действащия на с. Свобода, общ. Момчилград, целият с площ от 1500 кв. м., ведно с построената в имота Едноетажна масивна сграда – бивше училище със застроена площ от 119 кв.м., при граници на УПИ: изток – път, запад- мера, север – път и юг- мера.

              21.Питания.

ЗАБЕЛЕЖКА:Заседанията на ПК, както и заседанието на общинския съвет ще се проведат при спазване предписаните от здравните власти мерки за безопасност. Съветниците трябва да отстоят на разстояние от поне метър един от друг. За общинските съветници и общинските служители са осигурени предпазни маски за лице, ръкавици и дезинфектанти. Желателно е всеки да използва  лични предпазни средства!

С уважение,

Ерсин Метин, (П)

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

24.11.2020 г. – ВТОРНИК

13.30 часа по т. 8 , 9,11, 12, 14, 15, 16, 17,  19 и т. 20  от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

              14.30 часа по 1, 2, 3, 4. 6,  т. 17 и т.19       от Проекто – дневния ред

2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

                       15.00 часа по т. 9,10, 14, 15, 16, 17 и т.19   и т. от Проекто – дневния ред

3ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

              16.00 часа по т. 7, 8,  17 и т.19  от Проекто – дневния ред

4. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

25.11.2020 г. – СРЯДА

13.30 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 ,13, 17 и т.19  и т. от Проекто – дневния ред

1. ПК по Бюджет, финанси и икономика

14.30 часа по т. 8 , 9 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 и т. 20  от Проекто – дневния ред

2. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

              15.30 часа по т. 5, 17 и т.19   и т. от Проекто – дневния ред

3. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Заседанията на ПК, както и заседанието на общинския съвет ще се проведат при спазване предписаните от здравните власти мерки за безопасност. Съветниците трябва да отстоят на разстояние от поне метър един от друг. За общинските съветници и общинските служители са осигурени предпазни маски за лице, ръкавици и дезинфектанти. Желателно е всеки да използва  лични предпазни средства!

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос