Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и във връзка с чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА

СВИКВАМ:

            Заседание на Общински съвет - Момчилград от разстояние чрез онлайн пллатформата Zoom на 22.12.2020 год. /вторник/ от 10.00 часа при следния  проект:        

      

ДНЕВЕН РЕД:

            1.Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Момчилград.

            2.Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Проект „Красива България“ 2021 г.

            3.Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на община Момчилград и даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001“3.1- топъл обяд в условията на пандемия от COVID -19“ по ОП за храни и /или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.   

            4.Даване съгласие за делба на имоти – общинска собственост с цел отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта на землище с. Гургулица, общ. Момчилград.

            5.Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 г.

            6.Одобряване на проект за ПУП на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатори 17186.34.45 (146м2) по КККР на с. Горско Дюлево, м. Харманлък, общ. Момчилград съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

  7.Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП-ИПРЗ) за смяна на предназначението на УПИ XI - „за админ. дейности и общ. хранене” в УПИ XI - „за озеленяване” и смяна на предназначението на УПИ IX - „за хотел, админ. дейности и обществено хранене” в УПИ IX - „за озеленяване и културна дейност” , кв. 13, гр.Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали по ПУП одобрен със Заповед на кмета на община Момчилград №19-219/15.06.2017г., съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 62, ал. 9

  8.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии  с идентификатори 86030.13.92, 86030.13.142, 86030.18.15, 86030.18.3, 86030.18.9, 86030.18.10, 86030.17.71, 86030.17.78, 86030.17.79, 86030.17.74, 86030.17.75, 86030.18.6, 86030.17.112 и частни поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии  с идентификатори  86030.18.17, 86030.18.19, 86030.18.4, 86030.18.5 и 86030.17.76 по КККР на с. Върхари, общ. Момчилград съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и разпоредбите на чл. 25, ал. 3, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ.

  9. Определяне на такси за БО за 2021 г. в община Момчилград, съгласно чл. 66 от ЗМДТ и чл. 21 от Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград и одобряване на План –сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на територии за обществено ползване, транспортиране на БО до с. Вишеград, отчисления по чл. 64 е от ЗУО и др.

10. Актуализация на бюджета на общината за 2020 г.

            11. Питания.

С уважение,

Ерсин Юмер, (П)

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

17.12.2020 г. – ЧЕТВЪРТЪК

13.30 часа по т.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и т. 10 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

              14.30 часа по т. 1, 2, 3, 7, 9 и т. 10 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

                        15.00 часа по т. 4, 7, 9 и т. 10  от Проекто – дневния ред

3. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

              16.00 часа по т. 1, 7, 9 и т. 10  от Проекто – дневния ред

4. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

18.12.2020 г. – ПЕТЪК

13.30 часа по т.2, 7, 9 и т. 10 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Бюджет, финанси и икономика

14.30 часа по т.5, 6, 7, 8, 9 и т. 10  от Проекто – дневния ред

2. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

              15.30 часа по т.2, 7, 8, 9 и т. 10 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград при спазване на предписаните от здравните власти мерки за безопасност!

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос