Държавата предостави светилището край Татул на община Момчилград

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от групова археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Момчилград за срок от 10 години. Частта от груповата археологическата недвижима културна ценност „Скално светилище“, част от „Култов център - Татул“, е с обща площ 4211.00 кв. м. и се намира в област Кърджали, община Момчилград, село Татул, местност „Землище на село Татул“. Предоставянето на недвижимата археологическа културна ценност ще подпомогне за популяризирането, социализирането и развитието на археологическия обект. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей в град Кърджали.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос