ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ФУТБОЛЕН КЛУБ РОДОПИ-1935-МОМЧИЛГРАД”

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФУТБОЛЕН КЛУБ РОДОПИ-1935-МОМЧИЛГРАД”

 

            Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен Клуб Родопи – 1935 -Момчилград” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 3 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 15.02.2016 г. от 17.00 часа. Събранието ще се проведе в гр. Момчилград, ул. „26-ти декември” № 12, ет. 2 – в заседателната зала на общинска администрация. Поканени за участие са всички членове на сдружението, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

                1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 2013 - 2015 г.;

            2. Отчет за дейността на Контролния съвет за периода 2013 - 2015 г.;

            3. Промени в Устава;

            4. Освобождаване на настоящия и избор на нов Управителен съвет и Контролен съвет;

            5. Освобождаване на настоящия и избор на нов Председател на Управителния съвет;

            6. Разни.

            При липса на кворум, на основания чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 15 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

            Поканата за Общото събрание e поставeна на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението в гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” № 72 и е обнародвана по електронен път в интернет страницата на община Момчилград най-късно до 07.01.2016 г.

              

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос