Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

            На 30.09.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа в голямата залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:  

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Отпускане на еднократна  социална помощ на жители на община Момчилград.

            2. Приемане на отчет за дейността на ОбС – Момчилград и неговите постоянни комисии за първото полугодие на 2021 година.

            3. Изпълнение на решенията на Общински съвет – Момчилград, приети през първото полугодие на 2021 година.

            4. Сформиране на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата, съгласно чл. 167в, ал. 2 от ЗДП.

            5. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г

            6. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните им оценки.

            7. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

            8. Промяна на характера на собствеността от публична в частна за недвижим имот в с. Звездел и с. Садовица, общ. Момчилград.

            9. Приемане на дарение на Поземлен имот с идентификатор №48996.39.176 по КККР на гр. Момчилград.

            10. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП ИПР, одобрен със Заповед №642/22.10.1980 г. за рег.кв. 5, 9 и 11 по плана на с. Свобода, общ. Момчилград съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

            11. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПУР за ПИ с идент. 86030.15.15 (общинска публична собственост), 86030.15.24 (стопанисвано от общината) и 86030.6.53 по КККР на с. Върхари, общ. Момчилград съгласно чл. 124, ал. 1 от ЗУТ.

            12. Първа актуализация на плана за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2021 г. на община Момчилград.

            13. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер, (П)

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

28.09.2021 г. – ВТОРНИК

13.30 часа по т. 3, 4, 12  от Проекто – дневния ред

1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

 14.30 часа по т. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 и т.12  от Проекто – дневния ред

2. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

15.30 часа по т. 1, 3, 6, 12 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

16.00 часа по т. 3, 7, 9 и т. 12  от Проекто – дневния ред

4. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

29.09.2021 г. – СРЯДА

13.30 часа по т. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и т.12  от Проекто – дневния ред

1.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

14.30 часа по т.1, 3, 12  от Проекто – дневния ред

2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

15.00 часа по т. 3 и т.12  от Проекто – дневния ред

3. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград, а заседанието на общинския съвет в голямата залата на читалище „Нов Живот” при спазване предписаните от здравните власти мерки за безопасност!

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос