Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ:

              На 28.02.2023 г. /вторник/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Момчилград и неговите постоянни комисии за второто полугодие на 2022г.

2. Приемане Отчет на МКБППМН за 2022г. и План-програма за дейността на МКБППМП през 2023 г.

3. Приемане на „Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022-2023 г.“ на община Момчилград.

            4. Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда /О. Мустафа/.

            5. Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда /М. Расим/.

            6. Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда /Е. Мехмед/.

            7. Вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните оценки на имоти включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2023 г.

            8. Одобряване на ПО на имоти –частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград през 2023 г., за които има решение за продажба.

9. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград

            10. Разрешение за изработване на проект за ПУП - ПИ с идент. 02155.10.110 по КККР в землището на с. Багрянка, м. КАЯ ТАРЛА, общ. Момчилград, обл. Кърджали и извън границите на урбанизираните територии по реда на чл.124а, ал. 1 от ЗУТ и в условията на Глава пета, чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗ.

            11. Разрешение за изработване на проект за ПУП - ПИ с идент. 02292.10.550 по КККР в землището на с. Балабаново, общ. Момчилград, обл. Кърджали и извън границите на урбанизираните територии по реда на чл.124а, ал. 1 от ЗУТ и в условията на Глава първа, раздел V, чл. 73, ал. 1 от ЗГ.

            12. Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в МБАЛ „д-р Сергей Ростовцев“ ЕООД, гр. Момчилград за 2022 г.

            13. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер, /П/

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

24.02.2023 г. – ПЕТЪК

              14.30 часа по т. 2, 3, 12 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              15.00 часа по т.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

              16.00 часа по т. 3, 10, 11, 12 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

27.02.2023 г. - ПОНЕДЕЛНИК

              14.30 часа по т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Бюджет, финанси и икономика

              15.00 часа по т.3,  9, 12 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

              15.30 часа по т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

              16.00 часа по т. 2, 3, 12 от Проекто – дневния

4. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос